กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้บริหารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567
ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการ รู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) พาคณะนักเรียนและนักศึกษาจากโรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนสันกําแพง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ และ ผู้บริหารจากสํานักงาน กสทช. เข้าศึกษาดูงานสตูดิโอ MJU Channel กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันเสาร์ที่ 28 พ.ค. 65  ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการ รู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) พาคณะนักเรียนและนักศึกษาจากโรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนสันกําแพง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ และ ผู้บริหารจากสํานักงาน กสทช. จํานวนรวม 35 คน เข้าศึกษาดูงานสตูดิโอ MJU Channel กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
15 กันยายน 2565
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวสู่การบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีมาตรฐาน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ มีนโยบายพัฒนาการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ก้าวสู่กระบวนบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีมาตรฐานสากล ด้วยระเบียบวิธีการตามมาตรฐาน ITIL มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการให้บริการของหน่วยงาน มีนายสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ เผยแพร่ให้ความรู้ และดูแลกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ITIL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดการซ้ำซ้อนของงาน เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถหาต้นทุนการให้บริการของหน่วยงานกิจกรรมที่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ GLPI ให้ อ.ดร. ศมาพร แสงยศ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการต้นแบบเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืช ในระบบการเกษตรอินทรีย์ (วันที่ 25  มกราคม 2560)ฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กับบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ ITIL No.3/2011 เจาะลึก SLM and SLA
3 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ IPV6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ IPV6 ในวันอังคาร ที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คนวัตถุประสงค์ของการจัด โครงการแลกปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ IPv6 เนื่องจากปัจจุบันมีการเติบโตของระบบเครือข่ายที่ใช้ในงานอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้นทำให้จำนวนหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอดแดรสที่ใช้งานปัจจุบัน (IPv4) มีแนวโน้มที่จะหมดไปหรือไม่เพียงพอในการใช้งานจึงได้มีการพัฒนาหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอดเดรสออกมาใหม่ให้ใช้งานนั่นคือ IPv6 เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา Application ได้ดีขึ้น โดยในปัจจุบัน IPv6 ได้มีการนำมาใช้งานกันอย่างจริงจังในหลายๆ ประเทศรวมทั้งในประเทศไทยด้วย ทำให้ต้องมีการศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อ 5 ต คือ1) เพื่อให้เกิดการตื่นตัว เนื่องจากเป็นนโยบายของกระทรวง ICT ในการผลักดัน เร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน IPv6 ของประเทศไทย ระหว่าง 2556-25582) เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ อันได้แก่อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันรองรับ IPv6 หรือไม่3) เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม ในการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์เก่าที่ไม่รองรับ IPv64) เพื่อให้เกิดการติดตาม เป็นการประสานงานระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ UNINET5) เพื่อตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน
2 กันยายน 2557

บริการด้านสารสนเทศ

MJU MOOC

Massive Open Online Course

หลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบบเปิดเสรีสำหรับทุกๆคนในโลก สามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดจำนวน เน้นในระดับการศึกษารขั้นสูงที่ในระบบการศึกษาแบบเดิมที่มีข้อจำกัด อยู่แต่เฉพาะในห้องเรียน และรองรับผู้เรียนในจำนวนน้อย เป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการการศึกษาของโลก โดยผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การดูวีดิโอ การอ่าน Text / Infographic ต่าง ๆ การทำ Quize การทำแบบทดสอบ และการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Discussion ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเชื่อมโยง Course Online เข้ากับเครื่องมือในด้านเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ

โปรแกรมลิขสิทธิ์

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

โทรศัพท์ภายใน
3260, 3262-67 งานอำนวยการ
3263 งานดูแลห้องเรียน 70 ปี
3291 ห้องContent Creation 70 ปี ชั้น 5
3269-71 งานระบบเครือข่าย
3274 งานระบบคอมพิวเตอร์
3279-86 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
3288 ห้องตัดต่อเล็ก 70 ปี ชั้น 5
3291, 3295-97 งานพัฒนาสื่อสารสนเทศ
3290 ห้องควบคุมสตูดิโอ 70 ปี ชั้น 5