4/2/2563
ถึง 4/2/2563

13:00
ถึง 16:30

ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 ชั้น 3 อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคาร 60 ปี แม่โจ้ (อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์)
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5106
ปรับปรุงข้อมูล : 12/12/2562 13:29:52
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
6/2/2563
ถึง 6/2/2563

13:00
ถึง 16:00

ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 ชั้น 3 อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคาร 60 ปี แม่โจ้ (อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์)
ผู้ขอใช้งาน : อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5100
ปรับปรุงข้อมูล : 26/11/2562 12:06:04
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
11/2/2563
ถึง 11/2/2563

13:00
ถึง 16:30

ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 ชั้น 3 อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคาร 60 ปี แม่โจ้ (อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์)
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5106
ปรับปรุงข้อมูล : 12/12/2562 13:29:52
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
13/2/2563
ถึง 13/2/2563

13:00
ถึง 16:00

ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 ชั้น 3 อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคาร 60 ปี แม่โจ้ (อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์)
ผู้ขอใช้งาน : อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5100
ปรับปรุงข้อมูล : 26/11/2562 11:55:15
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
18/2/2563
ถึง 18/2/2563

13:00
ถึง 16:30

ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 ชั้น 3 อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคาร 60 ปี แม่โจ้ (อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์)
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5106
ปรับปรุงข้อมูล : 12/12/2562 13:29:52
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
20/2/2563
ถึง 20/2/2563

13:00
ถึง 16:00

ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 ชั้น 3 อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคาร 60 ปี แม่โจ้ (อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์)
ผู้ขอใช้งาน : อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5100
ปรับปรุงข้อมูล : 26/11/2562 11:55:15
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
25/2/2563
ถึง 25/2/2563

13:00
ถึง 16:30

ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 ชั้น 3 อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคาร 60 ปี แม่โจ้ (อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์)
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5106
ปรับปรุงข้อมูล : 12/12/2562 13:29:52
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
27/2/2563
ถึง 27/2/2563

13:00
ถึง 16:00

ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 ชั้น 3 อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคาร 60 ปี แม่โจ้ (อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์)
ผู้ขอใช้งาน : อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5100
ปรับปรุงข้อมูล : 26/11/2562 11:55:15
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต