1/8/2565
ถึง 1/8/2565

13:00
ถึง 16:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ - สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5100-3
ปรับปรุงข้อมูล : 7/7/2565 10:43:15
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
3/8/2565
ถึง 3/8/2565

8:00
ถึง 13:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ติดต่อ : 5200
ปรับปรุงข้อมูล : 7/7/2565 10:28:45
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
8/8/2565
ถึง 8/8/2565

13:00
ถึง 16:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ - สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5100-3
ปรับปรุงข้อมูล : 7/7/2565 10:43:15
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
10/8/2565
ถึง 10/8/2565

8:00
ถึง 13:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ติดต่อ : 5200
ปรับปรุงข้อมูล : 7/7/2565 10:28:45
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
15/8/2565
ถึง 15/8/2565

13:00
ถึง 16:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ - สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5100-3
ปรับปรุงข้อมูล : 7/7/2565 10:43:15
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
17/8/2565
ถึง 17/8/2565

8:00
ถึง 13:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ติดต่อ : 5200
ปรับปรุงข้อมูล : 7/7/2565 10:28:45
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
22/8/2565
ถึง 22/8/2565

13:00
ถึง 16:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ - สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5100-3
ปรับปรุงข้อมูล : 7/7/2565 10:43:15
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
24/8/2565
ถึง 24/8/2565

8:00
ถึง 13:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ติดต่อ : 5200
ปรับปรุงข้อมูล : 7/7/2565 10:28:45
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
29/8/2565
ถึง 29/8/2565

13:00
ถึง 16:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ - สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5100-3
ปรับปรุงข้อมูล : 7/7/2565 10:43:15
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
31/8/2565
ถึง 31/8/2565

8:00
ถึง 13:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ติดต่อ : 5200
ปรับปรุงข้อมูล : 7/7/2565 10:28:45
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต