2/2/2567
ถึง 2/2/2567

13:00
ถึง 16:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 IT
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อ : 3819-20
ปรับปรุงข้อมูล : 27/11/2566 11:58:28
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
7/2/2567
ถึง 7/2/2567

10:00
ถึง 13:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 IT
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5132
ปรับปรุงข้อมูล : 27/11/2566 12:09:05
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
9/2/2567
ถึง 9/2/2567

13:00
ถึง 16:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 IT
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อ : 3819-20
ปรับปรุงข้อมูล : 27/11/2566 11:58:28
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
14/2/2567
ถึง 14/2/2567

10:00
ถึง 13:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 IT
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5132
ปรับปรุงข้อมูล : 27/11/2566 12:09:05
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
16/2/2567
ถึง 16/2/2567

13:00
ถึง 16:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 IT
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อ : 3819-20
ปรับปรุงข้อมูล : 27/11/2566 11:58:28
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
21/2/2567
ถึง 21/2/2567

10:00
ถึง 13:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 IT
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5132
ปรับปรุงข้อมูล : 27/11/2566 12:09:05
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
23/2/2567
ถึง 23/2/2567

13:00
ถึง 16:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 IT
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อ : 3819-20
ปรับปรุงข้อมูล : 27/11/2566 11:58:28
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
28/2/2567
ถึง 28/2/2567

10:00
ถึง 13:00

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)
ห้อง/สถานที่ : C302 IT  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 IT
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ติดต่อ : 5132
ปรับปรุงข้อมูล : 27/11/2566 12:09:05
ผู้บันทึกข้อมูล : นางจุรีรัตน์ สุยะเขต