งานบริหารและธุรการ

บุคลากรงานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Tel. SIP 3605 , E-mail phonsawan@mju.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 5708 , E-mail Nipon.p@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. , E-mail luddapor@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3262 , E-mail natenapa@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail arjareeya@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์.
Tel. 087-5761801 , E-mail seksans@mju.ac.th
พนักงานบริการปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail thanat@mju.ac.th

งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต

บุคลากรงานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ตหัวหน้างาน
Tel. 3269 , E-mail banpod@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 4040 , E-mail pansak@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 081-5319389 , E-mail pantamitr@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3280 , E-mail atitaya@mju.ac.th

งานวิจัยและพัฒนา

บุคลากรงานวิจัยและพัฒนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Tel. 3278 , E-mail somchai@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. SIP.0000, T.3600 ext. 0000 , E-mail surdet@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. , E-mail suppawan@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3282 , E-mail prathomsap@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3279 , E-mail noppamas@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3274 , E-mail komolnark@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Tel. SIP 3038 , E-mail surapon_r@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3285 , E-mail arthit@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3277 , E-mail monsicha@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 0 5387 3280 , E-mail wasu@mju.ac.th

งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ

บุคลากรงานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Tel. 3291 , E-mail pravit@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 053-873296 , E-mail sumalee@mju.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 053-873291 , E-mail nirut@mju.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 0835821881 , E-mail Prinya-t@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3297 , E-mail apinya_kitty@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3288 , E-mail goragod@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3264 , E-mail jureerat@mju.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา.
Tel. , E-mail chatchawan@mju.ac.th