กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ IPV6 ในวันอังคาร ที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน

วัตถุประสงค์ของการจัด โครงการแลกปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ IPv6 เนื่องจากปัจจุบันมีการเติบโตของระบบเครือข่ายที่ใช้ในงานอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้นทำให้จำนวนหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอดแดรสที่ใช้งานปัจจุบัน (IPv4) มีแนวโน้มที่จะหมดไปหรือไม่เพียงพอในการใช้งานจึงได้มีการพัฒนาหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอดเดรสออกมาใหม่ให้ใช้งานนั่นคือ IPv6 เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา Application ได้ดีขึ้น โดยในปัจจุบัน IPv6 ได้มีการนำมาใช้งานกันอย่างจริงจังในหลายๆ ประเทศรวมทั้งในประเทศไทยด้วย ทำให้ต้องมีการศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อ 5 ต คือ

1) เพื่อให้เกิดการตื่นตัว เนื่องจากเป็นนโยบายของกระทรวง ICT ในการผลักดัน เร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน IPv6 ของประเทศไทย ระหว่าง 2556-2558

2) เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ อันได้แก่อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันรองรับ IPv6 หรือไม่

3) เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม ในการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์เก่าที่ไม่รองรับ IPv6

4) เพื่อให้เกิดการติดตาม เป็นการประสานงานระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ UNINET

5) เพื่อตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน

 

ปรับปรุงข้อมูล : 2/9/2557 12:29:06     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1277

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      27