กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ มีนโยบายพัฒนาการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ก้าวสู่กระบวนบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีมาตรฐานสากล ด้วยระเบียบวิธีการตามมาตรฐาน ITIL มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการให้บริการของหน่วยงาน มีนายสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ เผยแพร่ให้ความรู้ และดูแลกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ITIL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดการซ้ำซ้อนของงาน เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถหาต้นทุนการให้บริการของหน่วยงาน

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

  • ติดตั้งระบบ GLPI ให้ อ.ดร. ศมาพร แสงยศ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการต้นแบบเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืช ในระบบการเกษตรอินทรีย์ (วันที่ 25  มกราคม 2560)
  • ฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กับบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 3/2/2560 13:50:17     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1181

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด