กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุมรายงานผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) หน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) ประจำปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจประเมินไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว ได้กำหนดเกณฑ์การผ่านประเมินที่ร้อยละ 70 โดยผลการประเมิน หน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 16 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน มากกว่าร้อยละ 70 ทุกหน่วยงาน โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานทั้ง 16 หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 กันยายน 2565     |      125
ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการ รู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) พาคณะนักเรียนและนักศึกษาจากโรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนสันกําแพง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ และ ผู้บริหารจากสํานักงาน กสทช. เข้าศึกษาดูงานสตูดิโอ MJU Channel กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันเสาร์ที่ 28 พ.ค. 65  ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการ รู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) พาคณะนักเรียนและนักศึกษาจากโรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนสันกําแพง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ และ ผู้บริหารจากสํานักงาน กสทช. จํานวนรวม 35 คน เข้าศึกษาดูงานสตูดิโอ MJU Channel กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
15 กันยายน 2565     |      652
ทั้งหมด 33 หน้า