กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวสู่การบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีมาตรฐาน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ มีนโยบายพัฒนาการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ก้าวสู่กระบวนบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีมาตรฐานสากล ด้วยระเบียบวิธีการตามมาตรฐาน ITIL มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการให้บริการของหน่วยงาน มีนายสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ เผยแพร่ให้ความรู้ และดูแลกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ITIL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดการซ้ำซ้อนของงาน เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถหาต้นทุนการให้บริการของหน่วยงานกิจกรรมที่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ GLPI ให้ อ.ดร. ศมาพร แสงยศ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการต้นแบบเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืช ในระบบการเกษตรอินทรีย์ (วันที่ 25  มกราคม 2560)ฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กับบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ ITIL No.3/2011 เจาะลึก SLM and SLA
3 กุมภาพันธ์ 2560     |      1290
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ IPV6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ IPV6 ในวันอังคาร ที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คนวัตถุประสงค์ของการจัด โครงการแลกปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ IPv6 เนื่องจากปัจจุบันมีการเติบโตของระบบเครือข่ายที่ใช้ในงานอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้นทำให้จำนวนหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอดแดรสที่ใช้งานปัจจุบัน (IPv4) มีแนวโน้มที่จะหมดไปหรือไม่เพียงพอในการใช้งานจึงได้มีการพัฒนาหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอดเดรสออกมาใหม่ให้ใช้งานนั่นคือ IPv6 เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา Application ได้ดีขึ้น โดยในปัจจุบัน IPv6 ได้มีการนำมาใช้งานกันอย่างจริงจังในหลายๆ ประเทศรวมทั้งในประเทศไทยด้วย ทำให้ต้องมีการศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อ 5 ต คือ1) เพื่อให้เกิดการตื่นตัว เนื่องจากเป็นนโยบายของกระทรวง ICT ในการผลักดัน เร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน IPv6 ของประเทศไทย ระหว่าง 2556-25582) เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ อันได้แก่อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันรองรับ IPv6 หรือไม่3) เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม ในการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์เก่าที่ไม่รองรับ IPv64) เพื่อให้เกิดการติดตาม เป็นการประสานงานระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ UNINET5) เพื่อตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน
2 กันยายน 2557     |      1277
ทั้งหมด 1 หน้า