กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล
ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพบปะหน่วยงาน
อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี อ.ดร.สุดเขต สกุลทอง พบปะหน่วยงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
29 ตุลาคม 2563
ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุดเขต สกุลทอง พบปะบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุดเขต สกุลทอง พบปะบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคาร 60 ปี
7 ตุลาคม 2563
อบรม ICT สำหรับนักศึกษา
การอบรม ICT สำหรับนักศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร1. Excel 23 กันยายน 25632. PowerPoint 26 กันยายน 2563
6 ตุลาคม 2563
ประชุมสรุปแผนงานด้านไอทีร่วมกับบริษัทลานนาคอม จำกัด
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 กองเทคโนโลยีดิจิทัลได้ประชุมสรุปแผนงานด้านไอทีร่วมกับบริษัทลานนาคอม จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิทัล
6 ตุลาคม 2563
โครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคาร
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กองเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคาร โดยมีผอ. ประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้ดูแลอาคาร และแนะนำการเข้าถึงระบบอาคารสถานที่ ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน นำพามหาวิทยาลัยสู่ Green University อย่างมีประสิทธิภาพ
18 กันยายน 2563
โครงการสัมมนา เทคนิคและแนวทางการดำเนินงาน Green Office กองเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการสัมมนา เทคนิคและแนวทางการดำเนินงาน Green Office กองเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 
11 กันยายน 2563
โครงการนักวิชาการคอมพิวเตอร์บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน
โครงการนักวิชาการคอมพิวเตอร์บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกันเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้ได้รับมอบหมายพัฒนาระบบประจำหน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการใช้ข้อมูลร่วมกันของนักวิชาการคอมพิวเตอร์และสายงานที่เกี่ยวข้อง
10 กันยายน 2563
โครงการสัมมนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบเพื่อการตัดสินใจ
โครงการสัมมนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบเพื่อการตัดสินใจเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์ 1) แนะนำระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบเพื่อการตัดสินใจให้กับผู้บริหารและผู้ใช้ข้อมูล 2) รับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
10 กันยายน 2563
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์" หัวข้อ “โปรแกรมลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้และการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์" หัวข้อ “โปรแกรมลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้และการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์”เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563แนะนำอาการที่บ่งบอกว่าเครื่องมีปัญหาและแนวทางซ่อมบำรุงเครืองคอมพิวเตอร์แนะนำลิงค์ดาว์นโหลดโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
10 กันยายน 2563
กองเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 กรกฎาคม 2563
โครงการเตรียมการพร้อมสำรหับการใช้งานการเรียนการสอนออนไลน์
กองเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. การสร้างเนื้อหาการเรียนการสอนด้วย Microsoft PowerPoint Recording และ Windows Video Editorวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. การสร้างบทเรียนด้วย OneNote และ OneNote Class Notebook และ การทําแบบทดสอบ Online ด้วย Microsoft Forms
15 กรกฎาคม 2563
โครงการฝึกอบรม Microsoft Teams
กองเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมด้วยบริษัท ลานนา จัดฝึกอบรม Microsoft Teams ให้กับอาจารย์และนักศึกษา ดังนี้วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. class teams classroom สําหรับอาจารย์วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. Microsoft Teams สําหรับนักศึกษาโดยบริษัทลานนาซึ่งการอบรมแบ่งเป็น 2 รูปแบบ1.เข้าร่วมอบรมด้วยตนเอง2.การเข้าร่วมอบรมประชุมแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
15 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางและระบบตัดสินใจผู้บริหาร
การประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางและระบบตัดสินใจผู้บริหารเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
15 กรกฎาคม 2563
กองเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day สำนักงานมหาวิทยาลัย 2563
กองเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day สำนักงานมหาวิทยาลัย 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
2 กรกฎาคม 2563
แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams for education ให้คณาจารย์และบุคลากร
23 มีนาคม 2563 แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams for education ให้คณาจารย์ 24 มีนาคม 2563 แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams for education ให้คณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ 26 มีนาคม 2563 (4:00 PM - 5:00 PM) - "สร้างการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ใครๆก็เข้าเรียนได้ด้วย Microsoft Teams"
31 มีนาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
21 กุมภาพันธ์ 2563
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาดูงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการฝึกอบรมการใช้งาน word และประยุกต์ใช้ office online เพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจ สาขาเกษตรเคมี ชั้นปีที่ 3
โครงการฝึกอบรมการใช้งาน word และประยุกต์ใช้ office online เพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจ สาขาเกษตรเคมี ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน 1/2563
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน 1/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และเทคนิคพัฒนาเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน Ranking web of University
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และเทคนิคพัฒนาเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน Ranking web of University ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
ดูทั้งหมด
อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพบปะหน่วยงาน
อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี อ.ดร.สุดเขต สกุลทอง พบปะหน่วยงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
29 ตุลาคม 2563
ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุดเขต สกุลทอง พบปะบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุดเขต สกุลทอง พบปะบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคาร 60 ปี
7 ตุลาคม 2563
อบรม ICT สำหรับนักศึกษา
การอบรม ICT สำหรับนักศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร1. Excel 23 กันยายน 25632. PowerPoint 26 กันยายน 2563
6 ตุลาคม 2563
ประชุมสรุปแผนงานด้านไอทีร่วมกับบริษัทลานนาคอม จำกัด
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 กองเทคโนโลยีดิจิทัลได้ประชุมสรุปแผนงานด้านไอทีร่วมกับบริษัทลานนาคอม จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิทัล
6 ตุลาคม 2563
โครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคาร
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กองเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคาร โดยมีผอ. ประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้ดูแลอาคาร และแนะนำการเข้าถึงระบบอาคารสถานที่ ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน นำพามหาวิทยาลัยสู่ Green University อย่างมีประสิทธิภาพ
18 กันยายน 2563
โครงการสัมมนา เทคนิคและแนวทางการดำเนินงาน Green Office กองเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการสัมมนา เทคนิคและแนวทางการดำเนินงาน Green Office กองเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 
11 กันยายน 2563
โครงการนักวิชาการคอมพิวเตอร์บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน
โครงการนักวิชาการคอมพิวเตอร์บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกันเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้ได้รับมอบหมายพัฒนาระบบประจำหน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการใช้ข้อมูลร่วมกันของนักวิชาการคอมพิวเตอร์และสายงานที่เกี่ยวข้อง
10 กันยายน 2563
โครงการสัมมนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบเพื่อการตัดสินใจ
โครงการสัมมนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบเพื่อการตัดสินใจเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์ 1) แนะนำระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบเพื่อการตัดสินใจให้กับผู้บริหารและผู้ใช้ข้อมูล 2) รับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
10 กันยายน 2563
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์" หัวข้อ “โปรแกรมลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้และการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์" หัวข้อ “โปรแกรมลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้และการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์”เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563แนะนำอาการที่บ่งบอกว่าเครื่องมีปัญหาและแนวทางซ่อมบำรุงเครืองคอมพิวเตอร์แนะนำลิงค์ดาว์นโหลดโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
10 กันยายน 2563
กองเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 กรกฎาคม 2563
ดูทั้งหมด
Microsoft หยุดการสนับสนุน Windows 7 ลงแล้วในวันที่ 14 มกราคม 2020 เป็นต้นไป
Microsoft หยุดการสนับสนุน Windows 7 ลงแล้วในวันที่ 14 มกราคม 2020 เป็นต้นไป สำหรับการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้ Windows 7 จะไม่ได้รับอัปเดทด้านเทคนิคหรือซอฟต์แวร์จาก Windows Update อีกต่อไป ซึ่งอาจทำให้เกิดความปลอดภัยที่น้อยลงได้ทาง Microsoft แนะนำให้อัปเดทเป็น Windows 10 ที่มา : microsoft
20 มกราคม 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ลำดับที่ 42
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logoลำดับที่ 42อ้างอิง http://dtsc.onde.go.th/th?fbclid=IwAR22KB9kFOHFmMHh9Kozz6G5Ve_TQO_ZzF5mVKNNlmjaSihbD28ErL9dBvE
17 พฤษภาคม 2562
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวสู่การบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีมาตรฐาน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ มีนโยบายพัฒนาการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ก้าวสู่กระบวนบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีมาตรฐานสากล ด้วยระเบียบวิธีการตามมาตรฐาน ITIL มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการให้บริการของหน่วยงาน มีนายสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ เผยแพร่ให้ความรู้ และดูแลกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ITIL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดการซ้ำซ้อนของงาน เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถหาต้นทุนการให้บริการของหน่วยงานกิจกรรมที่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ GLPI ให้ อ.ดร. ศมาพร แสงยศ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการต้นแบบเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืช ในระบบการเกษตรอินทรีย์ (วันที่ 25  มกราคม 2560)ฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กับบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ ITIL No.3/2011 เจาะลึก SLM and SLA
3 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ IPV6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ IPV6 ในวันอังคาร ที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คนวัตถุประสงค์ของการจัด โครงการแลกปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ IPv6 เนื่องจากปัจจุบันมีการเติบโตของระบบเครือข่ายที่ใช้ในงานอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้นทำให้จำนวนหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอดแดรสที่ใช้งานปัจจุบัน (IPv4) มีแนวโน้มที่จะหมดไปหรือไม่เพียงพอในการใช้งานจึงได้มีการพัฒนาหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอดเดรสออกมาใหม่ให้ใช้งานนั่นคือ IPv6 เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา Application ได้ดีขึ้น โดยในปัจจุบัน IPv6 ได้มีการนำมาใช้งานกันอย่างจริงจังในหลายๆ ประเทศรวมทั้งในประเทศไทยด้วย ทำให้ต้องมีการศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อ 5 ต คือ1) เพื่อให้เกิดการตื่นตัว เนื่องจากเป็นนโยบายของกระทรวง ICT ในการผลักดัน เร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน IPv6 ของประเทศไทย ระหว่าง 2556-25582) เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ อันได้แก่อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันรองรับ IPv6 หรือไม่3) เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม ในการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์เก่าที่ไม่รองรับ IPv64) เพื่อให้เกิดการติดตาม เป็นการประสานงานระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ UNINET5) เพื่อตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน
2 กันยายน 2557
ดูทั้งหมด

บริการด้านสารสนเทศ | แจ้งปัญหาระบบเครือข่าย

MJU MOOC

Massive Open Online Course

หลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบบเปิดเสรีสำหรับทุกๆคนในโลก สามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดจำนวน เน้นในระดับการศึกษารขั้นสูงที่ในระบบการศึกษาแบบเดิมที่มีข้อจำกัด อยู่แต่เฉพาะในห้องเรียน และรองรับผู้เรียนในจำนวนน้อย เป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการการศึกษาของโลก โดยผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การดูวีดิโอ การอ่าน Text / Infographic ต่าง ๆ การทำ Quize การทำแบบทดสอบ และการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Discussion ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเชื่อมโยง Course Online เข้ากับเครื่องมือในด้านเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ

โปรแกรมลิขสิทธิ์

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

โทรศัพท์ภายใน
3260, 3262-67 งานอำนวยการ
3263 งานดูแลห้องเรียน 70 ปี
3291 ห้องContent Creation 70 ปี ชั้น 5
3269-71 งานระบบเครือข่าย
3274 งานระบบคอมพิวเตอร์
3279-86 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
3288 ห้องตัดต่อเล็ก 70 ปี ชั้น 5
3291, 3295-97 งานพัฒนาสื่อสารสนเทศ
3290 ห้องควบคุมสตูดิโอ 70 ปี ชั้น 5