งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ

บุคลากรงานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ