งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ

บุคลากรงานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Tel. 3291 , E-mail pravit@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 053-873296 , E-mail sumalee@mju.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 053-873291 , E-mail nirut@mju.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 0835821881 , E-mail Prinya-t@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3297 , E-mail apinya_kitty@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3288 , E-mail goragod@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3264 , E-mail jureerat@mju.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา.
Tel. , E-mail chatchawan@mju.ac.th