งานบริหารและธุรการ

บุคลากรงานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ