งานบริหารและธุรการ

บุคลากรงานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Tel. SIP 3605 , E-mail phonsawan@mju.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
Tel. 5708 , E-mail Nipon.p@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. , E-mail luddapor@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3262 , E-mail natenapa@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail arjareeya@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์.
Tel. 087-5761801 , E-mail Seksans@mju.ac.th
พนักงานบริการปฏิบัติงาน
Tel. , E-mail thanat@mju.ac.th