งานวิจัยและพัฒนา

บุคลากรงานวิจัยและพัฒนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Tel. 3278 , E-mail somchai@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. SIP.0000, T.3600 ext. 0000 , E-mail surdet@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. , E-mail suppawan@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3282 , E-mail prathomsap@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3279 , E-mail noppamas@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3274 , E-mail komolnark@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Tel. SIP 3038 , E-mail surapon_r@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3285 , E-mail arthit@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 3277 , E-mail monsicha@mju.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Tel. 0 5387 3280 , E-mail wasu@mju.ac.th