กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร