โครงสร้างการบริหารงาน

 

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

โครงสร้างหน่วยงาน 4 งาน 

1) งานอำนวยการ

2) งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต

3) งานวิจัยและพัฒนา

4) งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ