โครงการอบรม “Modernize Learning and Teaching with Office 365"

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Office 365 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. การใช้งานเครื่องมือ Office365 สำหรับเรียนการสอน “Modernize Learning and Teaching with Office 365”

ข้อมูลการลงทะเบียน

ลำดับสถานะชื่อ-สกุล / หน่วยงาน 
1 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 14:31:18
2 บุคลากร อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:09:16
3 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:13:32
4 บุคลากร อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:16:30
5 บุคลากร นายบรรพต โตสิตารัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:17:54
6 บุคลากร นางอภิญญา โตสิตารัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:18:05
7 บุคลากร อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:26:36
8 บุคลากร อาจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:31:27
9 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:52:45
10 บุคลากร อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 16:11:08
11 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 16:42:12
12 บุคลากร นายธนกฤต คำวงค์ปิน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 18:40:50
13 บุคลากร อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 18:44:42
14 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 8:40:00
15 บุคลากร นายสุรเดช ไชยมงคล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 9:23:07
16 บุคลากร น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 9:23:56
17 บุคลากร น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 9:37:22
18 บุคลากร น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 9:37:37
19 บุคลากร อาจารย์วาสนา สุขกุล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 10:49:48
20 บุคลากร นางจิรัชยา ตุงเครือคำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 10:50:49
21 บุคลากร อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 14:09:21
22 บุคลากร อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 14:50:28
23 ภายนอก จุฑามาศ พิลาดี
หน่วยงาน : คณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 14:58:45
24 บุคลากร อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 16:05:17
25 บุคลากร อาจารย์ภาคศิริ ทองเสน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะศิลปศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 16:33:36
26 บุคลากร อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 7:18:11
27 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 8:09:36
28 ภายนอก ฐิตินันทฺ์ รัตนพรหม
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 11:57:45
29 บุคลากร รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 16:19:34
30 ภายนอก พิมพร
หน่วยงาน : มนเทียรอาสน์
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 16:40:24
31 บุคลากร อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 16:54:07
32 บุคลากร อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 20:50:20
33 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วันที่ลงทะเบียน : 16/5/2562 13:29:29
34 บุคลากร น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 16/5/2562 13:51:49
35 บุคลากร น.ส.รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 16/5/2562 13:52:33
36 บุคลากร นางกันยา พรหมมา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 16/5/2562 13:53:11
37 บุคลากร น.ส.สาวิตรี ทิพนี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 16/5/2562 13:53:41
38 บุคลากร นางคนึงนิตย์ กอนแสง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 16/5/2562 13:54:10
39 บุคลากร นายเกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 16/5/2562 13:55:14
40 บุคลากร นายจเร ตุ่นคำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 16/5/2562 13:55:40
41 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 16/5/2562 14:28:03
42 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 16/5/2562 20:44:22
43 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วันที่ลงทะเบียน : 17/5/2562 8:29:20
44 บุคลากร น.ส.ธัญชนก สีหาพล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
วันที่ลงทะเบียน : 17/5/2562 9:59:30
45 บุคลากร นายนิรุต ทองสุก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 17/5/2562 10:52:53
46 ภายนอก กุลยา ป้องพาล
หน่วยงาน : บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (รายชื่อตกหล่นในระบบค้นหา)
วันที่ลงทะเบียน : 17/5/2562 15:46:27
47 บุคลากร อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะศิลปศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 18/5/2562 16:11:14
48 บุคลากร อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะศิลปศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 18/5/2562 16:15:20
49 บุคลากร อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 19/5/2562 16:55:24
50 บุคลากร อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ลงทะเบียน : 19/5/2562 18:18:46
จำนวนผู้ลงทะเบียน
50 / 50
วันที่อบรม-สัมมนา :
22/5/2562
ช่วงเวลา :
9:00 - 12:00
สถานที่ :
อาคาร 70 ปี ชั้น 1 ห้อง C
ติดต่อสอบถาม :
คุณศุภวรรณ สัจจากุล :: เบอร์ภายใน 3277