ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)

สำนักบริหารฯ ขอใช้ห้องเพื่อดำเนินการจัดเป็นศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2 /2567) /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ (ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)


ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ผู้ข้อใช้งาน : อาจารย์กิตติกร หาญตระกูล
ติดต่อ : 3465

ข้อมูลการใช้สถานที่

26/4/2567
ถึง 28/4/2567

7:00
ถึง 18:30

ห้อง/สถานที่ : C302 IT   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 IT
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ประเภทการใช้งาน : ทดสอบ