ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง C302 ชั้น 3 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (60ปี)

-ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมฯ โครงการอบรม การใช้ระบบ ICS วันที่ 25 กย.2566 จำนวน 35 เครื่อง


ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนาคุณภาพ
ผู้ข้อใช้งาน : นางวันทินี ปิ่นแก้ว
ติดต่อ : 3310

ข้อมูลการใช้สถานที่

25/9/2566
ถึง 25/9/2566

9:00
ถึง 16:00

ห้อง/สถานที่ : C302 IT   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 IT
อาคาร : อาคารแม่โจ้ 60 ปี
ประเภทการใช้งาน : อบรม-สัมมนา