ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

ปรับปรุงข้อมูล : 17/12/2561 11:08:46     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 220

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับทราบรายงานผลการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี ร่างแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 การย้ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (mail.mju.ac.th) ไปไว้บน Cloud Computing (office 365) และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์และการจัดสรรรายรับจากการให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2561

และประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. เพื่อสรุปการจัดทำแผนเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ.2562-2564 ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข่าวล่าสุด