กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้มีความบกพร่อง ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการศึกษา ดังนี้

  1. ให้สถานศึกษา จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้พิการ และมีการทบทวนแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการขอทุนสนับสนุนตามสาขาที่ สกอ. กำหนด
  2. ให้สถานที่ศึกษา จัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
  3. สถานศึกษาจะต้องมีการจ้างผู้มีความบกพร่องเป็นบุคลากร ร้อยละ 10 หรือจัดให้มีกิจกรรมหรือร้านค้าของผู้พิการ จากภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. จัดให้มีการตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Center)

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่ปรึกษา รองอธิการบดี อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล เป็นประธาน พร้อมด้วยคณบดี และผู้อำนวยการทุกหน่วยงาน เป็นคณะกรรมการ 

โดยได้จัดการประชุม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ 

เพื่อหารือและรายงานความก้าวหน้า ตามแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้มีความบกพร่อง ดังนี้

  1. (ร่าง) นโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
  2. (ร่าง) โครงการจัดตั้งหน่วยงาน "งานการศึกษาพิเศษ" สำหรับนักศึกษาพิการ
  3. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
  4. พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับคนพิการ 

 พร้อมสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ณ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี

ปรับปรุงข้อมูล : 3/7/2560 20:10:06     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 886

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      57