วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เข้าศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 13/7/2559 11:52:15     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 624

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธ ที่  13 กรกฏาคม 2559  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ระดับ ปวช. 1 และ ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 34 คน พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 2 ท่าน

เข้าศึกษาดูงานทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน การสร้างแอนนิเมชั่น การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว การจัดทำวิดีโอดิจิตอล และระบบสารสนเทศ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 ด้าน คือ วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา และสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรู้เหตุการณ์จริงควบคู่ทฤษฎี และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

ข่าวล่าสุด