โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปรับปรุงข้อมูล : 12/5/2559 15:47:31     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 354

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เป็นคุณอำนวย โดยมีหัวข้อกิจกรรม ดังนี้

1) การรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยนายปานศักดิ์ ชัยภักดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ทั้งนี้สิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุด คือพฤติกรรมการใช้งานระบบของผู้ใช้ โดยเฉพาะการใช้งานผ่าน Social Network ซึ่งเป็นช่องโหว่ในการเข้าถึงจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้ง่ายที่สุดและป้องกันยากที่สุด แม้ว่าหน่วยงานได้มีการจัดสภาพแวดล้อมในการป้องกันไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ตาม

2) เกณฑ์ประเมินสมรรถนะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เพื่อหารือและให้ความเห็นในการตั้งเกณฑ์การประเมินร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบที่หลากหลาย 

 

ข่าวล่าสุด