โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการใช้ความรู้ ทักษะด้าน ICT มาประยุกตใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 สำหรับบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงข้อมูล : 28/3/2559 10:47:39     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 326

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมและส่งเสริมการใช้ความรู้ ทักษะด้าน ICT มาประยุกตใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่รองรับการแสดงผลได้หลากหลายอุปกรณ์ รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

โดยได้นำเสนอระบบ ภายใต้ www.erp.mju.ac.th ได้แก่

 1. ระบบเอกสารราชการ (e-Document) 
 2. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. ระบบออกเลขหนังสือราชการ 
 4. ระบบเอกสารอ้างอิง 
 5. ระบบแบบสอบถามออนไลน์ 
 6. ระบบพัฒนาบุคลากรและกิจกรรม
 7. ระบบฐานข้อมูลแฟ้มผลงานอื่นๆ 
 8. ระบบฐานข้อมูลรางวัลและเกียรติคุณ 
 9. ระบบฐานข้อมูลงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
 10. ระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 11. ระบบการลาออนไลน์  
 12. KM 
 13. ข้อความ

ข่าวล่าสุด