โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3

ปรับปรุงข้อมูล : 9/9/2558 16:12:11     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1167

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 ขึ้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยคุณอำนวย นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ  2 หัวข้อ

  • MJU Private Cloud
  • กฏหมายทางด้าน ICT

มีผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานทั้งหน่วยงานผลิตบัณฑิต และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางด้าน ICT  เพื่อนำไปใช้ต่อยอด  และถือเป็นแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบเครือข่ายต่อไป

ซึ่งพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ มีความสนใจในการใช้งานระบบสื่อสารผ่าน Cloud ด้วย MS Lync 2013 ที่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้ รวมถึงการนำระบบ MJU Private Cloud ใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการในช่วงลงทะเบียนของนักศึกษาอีกด้วย 

ในหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ ของประเทศไทย จำนวน 6 ฉบับ รวมทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ออกนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกคนด้วย

ข่าวล่าสุด