คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)

ปรับปรุงข้อมูล : 8/7/2558 14:44:26     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 294

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2558 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อศึกษากระบวนการในการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) และการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการทดสอบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติต่อไป

มีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นางศรีกุล นันทะชมภู หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ นายประวิทย์ วิมานทอง ผู้พัฒนาระบบ นายอาทิตย์ แก้วถาวร และผู้ดูแลระบบ นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก ร่วมต้อนรับและนำเสนอกระบวนการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

  1. เทคโนโลยีและระบบที่ใช้ในการดำเนินการทดสอบ
  2. การสร้างและผลิตแบบทดสอบเพื่อใช้ในการทดสอบ
  3. กระบวนการและการบริหารการจัดสอบ
  4. การประเมินผลการสอบ

 

ข่าวล่าสุด