กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2558 โดยมีเป้าหมายในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบงานสนับสนุนงานสำนักงานเพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาระบบให้กับนักศึกษาและเพื่อการบริหารจัดการ จาก 3 มหาวิทยาลัย คือ 

1. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่

  •     - ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)
  •     - ระบบโควตาการพิมพ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  •     - ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS) 

2. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่

  • ศูนย์บริการนักศึกษา Student Service Hub
  • การบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
  • ระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ 

3. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่

  • ระบบการสอบออนไลน์ (English Placement Test) 
  • ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BBU LMS) 
  • ระบบโควตาการพิมพ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • งานบริการระบบเครือข่าย 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 30/6/2558 9:55:30     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 517

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      34