ประมวลภาพ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 30/6/2558 9:55:30     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 265

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2558 โดยมีเป้าหมายในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบงานสนับสนุนงานสำนักงานเพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาระบบให้กับนักศึกษาและเพื่อการบริหารจัดการ จาก 3 มหาวิทยาลัย คือ 

1. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่

  •     - ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)
  •     - ระบบโควตาการพิมพ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  •     - ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS) 

2. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่

  • ศูนย์บริการนักศึกษา Student Service Hub
  • การบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
  • ระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ 

3. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่

  • ระบบการสอบออนไลน์ (English Placement Test) 
  • ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BBU LMS) 
  • ระบบโควตาการพิมพ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • งานบริการระบบเครือข่าย 

 

ข่าวล่าสุด