โครงการฝึกอบรม "การออกแบบ Website ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป" วันที่ 5 กันยายน 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 15/10/2557 14:59:25     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 269

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการฝึกอบรม "การออกแบบ Website ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป" เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 41 คน ประกอบด้วย นักศึกษา 14 คน บุคลากร 27 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.30)

ข่าวล่าสุด