โครงการฝึกอบรม ระบบบันทึกรายการ การรับจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์ วันพุธที่ 24 กันยายน 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 26/9/2557 11:51:01     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 287

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรม ระบบบันทึกรายการ การรับจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 39 คน ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93) โดยผลสัมฤทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อฝึกอบรม มากขึ้น

เนื้อหา SD ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ
2. เนื้อหาหลักสูตร 0.60 3.99 มาก
1 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพียงใด 0.68 4.00 มาก
2 เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 0.66 3.98 มาก
3 โดยภาพรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้ 0.51 4.00 มาก
3. ประเมินวิทยากร 0.62 3.93 มาก
1 ความรู้ความเข้าใจของวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร 0.53 4.08 มาก
2 ทักษะการสอน และการถ่ายทอดของวิทยากรเป็นอย่างไร 0.64 3.83 มาก
3 การดำเนินการสอนของวิทยากรเป็นอย่างไร 0.66 3.93 มาก
4 เทคนิคในการสร้างบรรยากาศให้การฝึกอบรมน่าสนใจ 0.68 3.83 มาก
5 วิทยากรตรงต่อเวลา 0.69 3.93 มาก
6 วิทยากรเอาใจใส่ท่านดีมากน้อยเพียงใด 0.51 4.00 มาก
4. เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 0.64 3.83 มาก
1 ความพร้อมและความเหมาะสมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อการสอน 0.64 3.83 มาก
5. การบริการและสถานที่ 0.61 3.93 มาก
1 ความสะดวกในการติดต่อประสานงานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 0.63 3.90 มาก
2 ความพึงพอใจในสถานที่ฝึกอบรม 0.57 3.93 มาก
3 อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม 0.64 3.95 มาก
  0.62 3.93 มาก
       
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ฝึกอบรม      
1 ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่ฝึกอบรมเพียงใด 1.08 2.38 ปานกลาง
2 หลังเข้ารับการฝึกอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อฝึกอบรมเพียงใด 0.76 3.80 มาก

ข่าวล่าสุด