โครงการโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 18/9/2557 14:00:18     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 295

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการสัมมนา เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากต่อโครงการ (คะแนนเฉลี่ย 3.89 คะแนน) มีหัวข้อดังนี้

 

เวลา เรื่อง
9.00 -9.30 แนะนำ ผลิตภัณฑ์ Microsoft เพื่อสถาบันอุดมศึกษา
9.30-10.00 แนะนำ การใช้งานเว็บซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับบุคลากร
10.00-10.30 แนะนำ การใช้งาน Microsoft Dream Spark สำหรับนักศึกษา
10.45-11.20 แนะนำการใช้งาน โปรแกรมป้องกันไวรัส Sophos สำหรับ PC และ Mobile
11.20-11.40 แนะนำ Microsoft Exchange 2013

 

 

 

 

         
หัวข้อการประเมิน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ
การบริการและสถานที่ 0.64 3.89 มาก
1 ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้ารับการฝึกอบรม 0.53 4.04 มาก
2 ความพึงพอใจในสถานที่ห้องฝึกอบรม 0.67 3.85 มาก
3 อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม 0.71 3.77 มาก
การประเมินวิทยากร 0.65 3.89 มาก
3 ความรู้ความเข้าใจของวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร 0.49 4.00 มาก
4 ทักษะการสอน และการถ่ายทอดของวิทยากรเป็นอย่างไร 0.80 3.81 มาก
5 การดำเนินการสอนของวิทยากรเป็นอย่างไร 0.74 3.69 มาก
6 เทคนิคในการสร้างบรรยากาศให้การฝึกอบรมน่าสนใจ 0.71 3.77 มาก
7 วิทยากรตรงต่อเวลา 0.53 3.96 มาก
8 วิทยากรเอาใจใส่ท่านดีมากน้อยเพียงใด 0.63 4.08 มาก
เนื้อหาหลักสูตร 0.70 3.89 มาก
9 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน 0.66 3.96 มาก
10 เนื้อหาของการฝึกอบรมตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 0.72 3.96 มาก
11 โดยภาพรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้ 0.66 3.96 มาก
12 เวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ 0.74 3.69 มาก
  ภาพรวม 0.66 3.89 มาก
         
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่เข้าฝึกอบรมนี้ 0.63 3.81  
1 หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละหัวข้อเพียงใด 0.63 3.81 มาก

 

 

ข่าวล่าสุด