โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนการใช้งานระบบเอกสารราชการ

ปรับปรุงข้อมูล : 2/9/2557 13:38:14     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 215

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนการใช้งานระบบเอกสารราชการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสนเทศ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 56 คน

ผลการประเมินโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) โดยองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับความรู้เดิมที่มีอยู่ อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.91)

และผลการประเมินการนำองค์ความรู้ที่ได้รับสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09)

 

ข่าวล่าสุด