โครงการ “การพัฒนาตนเองในสายงานวิชาชีพด้าน ICT”

ปรับปรุงข้อมูล : 2/9/2557 12:28:24     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 381

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ “การพัฒนาตนเองในสายงานวิชาชีพด้าน ICT” ในวันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1  อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคุณสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการวางแผนการพัฒนาเส้นทางอาชีพในสายงานวิชาชีพด้าน ICT 

โดยได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในสายวิชาชีพ ICT ดังนี้

  1. นโยบายการพัฒนาสายงานวิชาชีพ ICT ไทย
  2. การรับรองคุณภาพบุคลากร ICT ไทย ตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพสากล
  3. เส้นทางสายอาชีพ กับอนาคตของบุคลากร ICT ไทย จะก้าวไปทางไหน

มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 9 คน

ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.73) 

โดยผู้เข้าร่วมโครงการก่อนเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่ฝึกอบรมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.38) 
หลังเข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่ฝึกอบรมเพิ่มขึ้นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.63)

ข่าวล่าสุด