โครงการฝึกอบรมการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายอย่างปลอดภัยและถูกวิธี

ปรับปรุงข้อมูล : 2/9/2557 12:28:41     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 265

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายอย่างปลอดภัยและถูกวิธี เมื่อวันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1  อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 13 คน

ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.37)

ผลการประเมินความพึงพอใจในการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และโดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.40)

ข่าวล่าสุด