ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ MJU Presentation & Multimedia ครั้งที่ 2 (แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานนำเสนอของมหาวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจ)

ปรับปรุงข้อมูล : 20/8/2557 15:01:11     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 279

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานนำเสนอของมหาวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจ ครั้งที่ 1 (MJU Presentation & Multimedia) เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตรายการด้วยระบบ VRCAM รวมถึงฝึกอบรมการตัดต่อวีดิทัศน์งานนำเสนอ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ไปแล้วนั้น

 

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของบุคลากรและสร้างเครือข่ายของผู้ผลิตสื่องานนำเสนอของมหาวิทยาลัย ศูนย์ฯ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานนำเสนอของมหาวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.itc-register.mju.ac.th/name.php?id_project=180 หรือโทรศัพท์ภายในเบอร์ 5716 ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557

 

 

 

กำหนดการจัดโครงการ MJU Presentation & Multimedia

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานนำเสนอของมหาวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจ ครั้งที่ 2

วันอังคาร 2 กันยายน 2557

ณ อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

***********************************

เวลา      

08.45 น.                ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ สตูดิโอสถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 5 อาคาร 70 ปี                

09.00 น.                ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและกล่าวเปิดงาน

09.30 น.                รับฟังการนำเสนอ เรื่อง เทคนิคการถ่ายวีดิโอด้วยกล้อง DSLR โดยทีมวิทยากรจากสถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU Channel นำโดย  คุณกรกช  เจริญทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อบรรยาย    

1) พื้นฐานการทำงานของกล้องระบบวีดิโอ

2) เรียนรู้เรื่องการเลือกใช้เลนส์และอุปกรณ์พิเศษต่างๆ

3) เรียนรู้เรื่องการจัดวางองค์ประกอบภาพในการถ่ายวีดิโอ

4) แจกโจทย์สำหรับการฝึกปฏิบัติ

10.30 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

10.40 น.                แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนางานนำเสนอของมหาวิทยาลัยและแบ่งกลุ่ม ประชุมวางแผนการถ่ายทำงานในการฝึกปฏิบัติช่วงบ่าย

12.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน บริเวณชั้น 2 อาคาร 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13.00 น.                ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมช่วงบ่าย

13.30 น.                ฝึกปฏิบัติ ทดลองถ่ายทำวิดีโอด้วยกล้อง DSLR โดยทีมวิทยากรจากสถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU Channel

14.30 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น.                นำผลงานของผู้เข้าร่วมการอบรมมาร่วมกันวิพากษ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

16.00 น.                สรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

หมายเหตุ

-          บุคลากรที่สนใจโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ www.it.mju.ac.th ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557

-          ผู้เข้าร่วมงานสุภาพสตรี โปรดสวมใส่กางเกงเพื่อความสะดวกในการร่วมกิจกรรม

 

ข่าวล่าสุด