โครงการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทายของนักไอที 3 กรกฏาคม 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 5/7/2557 5:54:24     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 293

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการบรรยายเรื่อง "ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทายของนักไอที" โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มสมรรถนะแห่งการรู้เท่าทันการเปลี่ยนเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีอุบัติใหม่เกิดขึ้นมากมาย และมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ การทำงาน ทั้งต่อตัวบุคคล และสังคม ซึ่งเป็นความท้าทายต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทำงาน ของสังคมปัจจุบัน

        

      

       

ข่าวล่าสุด