โครงการฝึกอบรมระบบเอกสารราชการ ครั้งที่ 2 วันที่ 19-20 มิถุนายน 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 9/7/2557 16:18:33     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 355

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมระบบเอกสารราชการ ครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 วัน รวมทั้งสิ้น 146 คน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.68)

 

หัวข้อการประเมิน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ
การบริการและสถานที่
0.72 3.80 มาก
1
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้ารับการฝึกอบรม
0.93 3.65 มาก
2
ความพึงพอใจในสถานที่ห้องฝึกอบรม
0.51 3.95 มาก
การประเมินวิทยากร
0.56 3.55 มาก
3
ความรู้ความเข้าใจของวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร
0.55 3.75 มาก
4
ทักษะการสอน และการถ่ายทอดของวิทยากรเป็นอย่างไร
0.49 3.65 มาก
5
การดำเนินการสอนของวิทยากรเป็นอย่างไร
0.51 3.55 มาก
6
เทคนิคในการสร้างบรรยากาศให้การฝึกอบรมน่าสนใจ
0.62 3.20 ปานกลาง
7
วิทยากรตรงต่อเวลา
0.51 3.45 มาก
8
วิทยากรเอาใจใส่ท่านดีมากน้อยเพียงใด
0.66 3.70 มาก
เนื้อหาหลักสูตร
0.67 3.80 มาก
9
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน
0.59 3.85 มาก
10
เนื้อหาของการฝึกอบรมตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
0.60 3.95 มาก
11
โดยภาพรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้
0.65 4.00 มาก
12
เวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่
0.83 3.50 มาก
13
ท่านมีความพึงพอใจและประสงค์ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
0.66 3.70 มาก
  ภาพรวม 0.62 3.68 มาก
         
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่เข้าฝึกอบรมนี้
0.87 2.88 ปานกลาง
1
ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละหัวข้อเพียงใด
0.98 2.30 น้อย
2
หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละหัวข้อเพียงใด
0.76 3.45 มาก

ข่าวล่าสุด