โครงการฝึกอบรมผ่านเว็บ หลักสูตร “การผลิตหนังสือและตำราเรียนดิจิทัลรูปแบบไฟล์ ePub” วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 26/5/2557 11:46:38     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 363

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด  โครงการฝึกอบรมผ่านเว็บ หลักสูตร “การผลิตหนังสือและตำราเรียนดิจิทัลรูปแบบไฟล์ ePub” วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วย นักศึกษา 2 คน ข้าราชการ 2 คน พนักงานและลูกจ้าง 10 คน ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ ภาพรวม ในระดับความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75) โดยได้รับความพึงพอใจระดับปานกลางในด้านการใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสาร Conferendo (ค่าเฉลี่ย 3.29) และการตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย 3.29) เนื่องจากรูปแบบการฝึกอบรมเป็นในลักษณะออนไลน์ผ่านระบบวีดิโอสตรีมมิ่ง

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย SD ระดับความพึงพอใจ
ด้านวิทยากร 3.85 0.77 มาก
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 3.86 0.66 มาก
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.00 0.78 มาก
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.00 0.78 มาก
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.00 0.88 มาก
5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ 3.93 0.62 มาก
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 3.29 0.91 ปานกลาง
ด้านสถานที่ / ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3.74 0.80 มาก
1. สถานที่จัดฝึกอบรมออนไลน์ 3.86 0.66 มาก
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.64 0.84 มาก
3. ระยะเวลาในการอบรม 3.71 0.91 มาก
ด้านการใช้งานเว็บไซต์ http://trainingpreeda.com 3.67 0.84 มาก
1. ใช้งานได้เหมือนเว็บไซต์เรียนรู้ออนไลน์ทั่วไป 3.86 0.66 มาก
2. สามารถเข้าใช้งานได้ไม่ติดขัดมีความเร็ว 3.50 0.85 มาก
3. มีการจัดเตรียมเนื้อหาตามหลักสูตรฝึกอบรม 3.86 0.66 มาก
4. กระบวนการฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์ 3.86 0.77 มาก
5. เทคนิคการถ่ายทอดวิดีโอสตรีมมิ่ง 3.64 1.15 มาก
6. การใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสาร Conferendo 3.29 1.07 ปานกลาง
7. การประสานงาน การช่วยเหลือระหว่างฝึกอบรม 3.71 0.73 มาก
ด้านการนำความรู้ไปใช้ 3.76 0.51 มาก
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 3.93 0.47 มาก
2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 3.86 0.53 มาก
3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 3.50 0.52 มาก
  3.75 0.76 มาก

 

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 1.86 0.77 น้อย
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 3.79 0.58 มาก

ข่าวล่าสุด