โครงการฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ วันที่ 8-24 เมษายน 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 26/5/2557 11:47:35     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 442

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักอธิการบดี ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เกี่ยวกับแนวทางการนำระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ใหม่มาใช้แทนระบบเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 โดยมอบหมายให้ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ นั้น 

    ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ โดยครอบคลุมทุกคณะ สำนัก เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 156 คน ผลการประเมินความพึงใจภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.62)

หัวข้อการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

SD

ระดับความพึงพอใจ

การบริการและสถานที่

3.65

0.61

มาก

1. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้ารับการฝึกอบรม

3.69

0.57

มาก

2. ความพึงพอใจในสถานที่ห้องฝึกอบรม

3.61

0.65

มาก

การประเมินวิทยากร

3.64

0.65

มาก

1. ความรู้ความเข้าใจของวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร

3.74

0.58

มาก

2. ทักษะการสอน และการถ่ายทอดของวิทยากรเป็นอย่างไร

3.56

0.59

มาก

3. การดำเนินการสอนของวิทยากรเป็นอย่างไร

3.45

0.63

มาก

4. เทคนิคในการสร้างบรรยากาศให้การฝึกอบรมน่าสนใจ

3.35

0.72

ปานกลาง

5. วิทยากรตรงต่อเวลา

3.87

0.73

มาก

6. วิทยากรเอาใจใส่ท่านดีมากน้อยเพียงใด

3.89

0.66

มาก

เนื้อหาหลักสูตร

3.59

0.73

มาก

1. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน

3.68

0.74

มาก

2. เนื้อหาของการฝึกอบรมตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

3.65

0.74

มาก

3. โดยภาพรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้

3.66

0.75

มาก

4. เวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่

3.44

0.74

มาก

5. ท่านมีความพึงพอใจและประสงค์ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

3.53

0.69

มาก

เฉลี่ย

3.62

0.68

มาก

ข่าวล่าสุด