โครงการฝึกอบรมการใช้งานเว็บเท็มเพลต สำหรับผู้ดูแลเว็บประจำหน่วยงาน วันที่ 10 เมษายน 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 10/4/2557 21:58:41     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 415

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายอาทิตย์ แก้วถาวร ได้พัฒนาระบบเว็บเท็มเพลตใหม่ขึ้น แทนระบบเว็บเดิม โดยวางระบบให้รองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดระบบฐานข้อมูลเดียว โดยในการนี้จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานเว็บเท็มเพลตใหม่ขึ้น ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต C อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี

    มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 53 คน จากคณะ/สำนัก ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00)

หัวข้อประเมิน
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
การบริการและสถานที่ 4.17 0.69 มาก
1. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้ารับการฝึกอบรม  4.03 0.78 มาก
2. ความพึงพอใจในสถานที่ห้องฝึกอบรม 4.31 0.60 มาก
การประเมินวิทยากร 4.04 0.68 มาก
1. ความรู้ความเข้าใจของวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร  4.17 0.60 มาก
2. ทักษะการสอน และการถ่ายทอดของวิทยากรเป็นอย่างไร 4.07 0.65 มาก
3. การดำเนินการสอนของวิทยากรเป็นอย่างไร 3.97 0.68 มาก
4. เทคนิคในการสร้างบรรยากาศให้การฝึกอบรมน่าสนใจ 3.86 0.69 มาก
5. วิทยากรตรงต่อเวลา 4.07 0.75 มาก
6. วิทยากรเอาใจใส่ท่านดีมากน้อยเพียงใด 4.07 0.70 มาก
เนื้อหาหลักสูตร 3.87 0.62 มาก
1. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน  3.86 0.52 มาก
2. เนื้อหาของการฝึกอบรมตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 3.97 0.63 มาก
3. โดยภาพรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้ 3.97 0.57 มาก
4. เวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ 3.69 0.76 มาก
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.00 0.66 มาก

ข่าวล่าสุด