โครงการฝึกอบรม การใช้งานโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 2/4/2557 16:36:50     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 376

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหัวข้อ "การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป" เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2557 มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.47) โดยมีความพึงพอใจด้านวิทยากร อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.36) เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.38) การบริการและสถานที่อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.63) ด้านอาหารว่างและเครื่องดื่มอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.88) และด้านเนื้อหาหลักสูตร อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.10)

 

หัวข้อประเมิน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
การบริการและสถานที่ 4.63 0.61 มากที่สุด
1. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้ารับการฝึกอบรม 4.50 0.76 มากที่สุด
2. ความพึงพอใจในสถานที่ห้องฝึกอบรม 4.75 0.46 มากที่สุด
การประเมินวิทยากร 4.36 0.67 มากที่สุด
1. ความรู้ความเข้าใจของวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร 4.50 0.53 มากที่สุด
2. ทักษะการสอน และการถ่ายทอดของวิทยากรเป็นอย่างไร 4.38 0.52 มากที่สุด
3. การดำเนินการสอนของวิทยากรเป็นอย่างไร 4.25 0.71 มากที่สุด
4. เทคนิคในการสร้างบรรยากาศให้การฝึกอบรมน่าสนใจ 4.13 0.83 มาก
5. วิทยากรตรงต่อเวลา 4.38 0.92 มากที่สุด
6. วิทยากรเอาใจใส่ท่านดีมากน้อยเพียงใด 4.50 0.53 มากที่สุด
เนื้อหาหลักสูตร 4.10 0.51 มาก
1. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน 4.25 0.71 มากที่สุด
2. เนื้อหาของการฝึกอบราตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 3.88 0.64 มาก
3. โดยภาพรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้ 4.13 0.35 มาก
4. เวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ 4.13 0.35 มาก
อื่นๆ 4.88 0.35 มากที่สุด
1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม 4.88 0.35 มากที่สุด
เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 4.38 0.74 มากที่สุด
1. ความพร้อมและความเหมาะสมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อการสอน 4.38 0.74 มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.47 0.58 มากที่สุด

    

 

ข่าวล่าสุด