โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Microsoft Office วันที่ 24-25 มีนาคม 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 18/9/2557 13:50:39     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 445

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Microsoft Office เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2557 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 43 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.58)

 หัวข้อประเมินความพึงพอใจ  ระดับความพึงพอใจ  คะแนนเฉลี่ย
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้ารับการฝึกอบรม  มาก

3.92

ความพึงพอใจในสถานที่ห้องฝึกอบรม มาก 4.00
ความรู้ความเข้าใจของวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร มาก 4.08
ทักษะการสอน และการถ่ายทอดของวิทยากรเป็นอย่างไร มาก  3.83
การดำเนินการสอนของวิทยากรเป็นอย่างไร มาก 3.92
เทคนิคในการสร้างบรรยากาศให้การฝึกอบรมน่าสนใจ มาก 3.67
วิทยากรตรงต่อเวลา มาก 4.17
วิทยากรเอาใจใส่ท่านดีมากน้อยเพียงใด มากที่สุด 4.25
หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละหัวข้อเพียงใด  ปานกลาง 3.33
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน มาก 3.67
เนื้อหาของการฝึกอบราตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ มาก 3.50
โดยภาพรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้ มาก 3.67
เวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่ มาก 3.75
อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม มาก 4.17

ข่าวล่าสุด