โครงการฝึกอบรมการใช้ Google Apps เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557

ปรับปรุงข้อมูล : 31/3/2557 13:34:24     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 405

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ Google Apps ขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 41 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.09) โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในหัวข้อการประเมินแต่ละข้อ ดังนี้

 หัวข้อประเมินความพึงพอใจ  ระดับความพึงพอใจ  คะแนนเฉลี่ย
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้ารับการฝึกอบรม  มาก  3.90
ความพึงพอใจในสถานที่ห้องฝึกอบรม  มาก 4.14
ความรู้ความเข้าใจของวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร  มากที่สุด 4.24
ทักษะการสอน และการถ่ายทอดของวิทยากรเป็นอย่างไร  มาก  3.90
การดำเนินการสอนของวิทยากรเป็นอย่างไร  มาก 4.00
เทคนิคในการสร้างบรรยากาศให้การฝึกอบรมน่าสนใจ  มาก 3.76
วิทยากรตรงต่อเวลา  มากที่สุด 4.33
วิทยากรเอาใจใส่ท่านดีมากน้อยเพียงใด  มาก 4.00
หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละหัวข้อเพียงใด  มาก 4.10
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน  มาก 4.05
เนื้อหาของการฝึกอบราตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  มาก 4.19
โดยภาพรวมแล้วท่านได้รับประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้  มากที่สุด 4.24
เวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาหรือไม่  มาก 4.10
อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม  มากที่สุด 4.29

 

 

ข่าวล่าสุด