กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
GreenOffice@DT
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คำสั่ง-ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คู่มือ
คู่มือ Flowchart
จดหมายข่าว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หลักเกณฑ์ อัตราค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
แบบฟอร์มต่างๆ
ประกาศ
แผนการบริหารความเสี่ยง
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
แผนปฏิบัติการ IPv6
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนแม่บท ICT
แผนยุทธศาสตร์
พรบ. ระเบียบ กฏหมาย ICT
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ
รายงานการประชุมบุคลากร
รายงานการประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานความก้าวหน้า
รายงานผลการดำเนินงานด้าน ICT
รายชื่อเจ้าหน้าที่ดูแลห้องบริการสารสนเทศ และห้องเรียน อาคารเรียนรวม 70 ปี
หลักเกณฑ์ อัตราค่าธรรมเนียม ประกอบการพิจารณางบประมาณ
เอกสารอ้างอิงของหน่วยงาน
24 การจัดทำตัวชี้วัดผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
Phone.png
โครงการกิจกรรมปี67.xlsx
ผอ.png
ผอ2.png