โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "สถานการณ์ภัยคุกคามประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านระดับเอเชียแปซิฟิก : สิ่งที่ค้นพบ ช่องโหว่ และภัยคุกคามออนไลน์ ปี 2558"

บรรยายโดยบริษัทลานนาคอมและบริษัทเทรนด์ไมโคร ประเทศไทย

ข้อมูลการลงทะเบียน

ลำดับสถานะชื่อ-สกุล / หน่วยงาน 
1 บุคลากร นายประวิทย์ วิมานทอง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 4/8/2558 9:59:52
2 บุคลากร นายนิรุต ทองสุก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 4/8/2558 10:02:16
3 บุคลากร น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 4/8/2558 10:14:13
4 บุคลากร นายสมชาย อารยพิทยา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 4/8/2558 11:14:18
5 บุคลากร น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 4/8/2558 11:34:16
6 บุคลากร นายวสุ ไชยศรีหา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 4/8/2558 11:48:37
7 บุคลากร นายบรรพต โตสิตารัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
วันที่ลงทะเบียน : 4/8/2558 14:58:35
8 บุคลากร นางอาจารียา ปิยะจันทร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 4/8/2558 15:00:17
9 บุคลากร นางอภิญญา โตสิตารัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 4/8/2558 15:02:52
10 บุคลากร น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 4/8/2558 15:07:44
11 บุคลากร น.ส.อทิตยา คำภิระ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
วันที่ลงทะเบียน : 4/8/2558 15:08:34
12 บุคลากร นายพันธมิตร ใจรินทร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
วันที่ลงทะเบียน : 4/8/2558 15:21:43
13 บุคลากร นายวุฒิพล คล้ายทิพย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
วันที่ลงทะเบียน : 4/8/2558 15:48:27
14 บุคลากร นางนพมาศ ริยะนา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 4/8/2558 16:00:37
15 บุคลากร น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 4/8/2558 16:01:19
16 นักศึกษา นายณัฐ คงรอด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ลงทะเบียน : 5/8/2558 0:52:26
17 บุคลากร นายอาทิตย์ แก้วถาวร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 5/8/2558 9:55:54
18 บุคลากร นายเสกสรรค์ สอนยศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 5/8/2558 10:11:55
19 บุคลากร น.ส.สุธีรา หมื่นแสน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะบริหารธุรกิจ - สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 7/8/2558 9:06:45
จำนวนผู้ลงทะเบียน
19 / 40
วันที่อบรม-สัมมนา :
5/8/2558
ช่วงเวลา :
9:30 - 12:00
สถานที่ :
ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อสอบถาม :
ณัฐกฤตา โกมลนาค 4042