ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กับบริษัทผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่าย

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท โทเทิ่ล เอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในวันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น.

ข้อมูลการลงทะเบียน

ลำดับสถานะชื่อ-สกุล / หน่วยงาน 
1 บุคลากร นายวุฒิพล คล้ายทิพย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ลงทะเบียน : 10/10/2562 9:54:32
2 บุคลากร น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเศรษฐศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 10/10/2562 16:02:56
3 บุคลากร นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ลงทะเบียน : 10/10/2562 16:17:52
4 ภายนอก ธงเทพ แร่เพชร
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยลัยแม่โจ้
วันที่ลงทะเบียน : 11/10/2562 9:28:12
5 บุคลากร นายสุรศักดิ์ กำมะหยี่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 11/10/2562 14:35:35
6 บุคลากร นายฑรรณเกียรติ ธนันชัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 11/10/2562 14:36:58
7 บุคลากร นายนิติกรณ์ อนุวัฒนวงศ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 11/10/2562 14:37:13
8 บุคลากร นายปริญญา ธะนันต์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 17/10/2562 10:46:46
9 บุคลากร นายบรรพต โตสิตารัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
วันที่ลงทะเบียน : 17/10/2562 17:09:38
10 บุคลากร นายพงนเรศ สุขเพราะนา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานการกีฬา
วันที่ลงทะเบียน : 17/10/2562 17:56:24
11 บุคลากร นายพันธมิตร ใจรินทร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
วันที่ลงทะเบียน : 18/10/2562 11:25:26
จำนวนผู้ลงทะเบียน
11 / 100
วันที่อบรม-สัมมนา :
18/10/2562
ช่วงเวลา :
9:30 - 12:00
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ติดต่อสอบถาม :
กองบริหารงานทรัพย์สินฯ งานอำนวยการ 5690-2
เอกสารประกอบ :