โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่

ขอเชิญบุคลากรผู้ดูแลอาคารและผู้ดูแลห้องประจำอาคาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่

ข้อมูลการลงทะเบียน

ลำดับสถานะชื่อ-สกุล / หน่วยงาน 
1 บุคลากร น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 15:44:34
2 บุคลากร นายเสกสรรค์ สอนยศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 16:16:25
3 บุคลากร นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 11:01:33
4 บุคลากร น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 15:05:31
5 บุคลากร นายอุทัย พรมชนะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 7/6/2562 9:21:31
6 บุคลากร นายเรืองฤทธิ์ ตันสุวรรณ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยบริหารศาสตร์ - สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 7/6/2562 9:23:12
7 บุคลากร นายปกรณ์ สมบูรณ์ชัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยบริหารศาสตร์ - สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 7/6/2562 9:36:22
8 บุคลากร น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 7/6/2562 15:53:19
9 บุคลากร นายจเร ตุ่นคำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 7/6/2562 15:54:01
10 บุคลากร นายเกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 7/6/2562 15:54:31
11 บุคลากร น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 7/6/2562 15:54:58
12 บุคลากร นางกันยา พรหมมา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 7/6/2562 15:55:38
13 บุคลากร น.ส.รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 7/6/2562 15:56:06
14 บุคลากร น.ส.สาวิตรี ทิพนี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 7/6/2562 15:57:54
15 บุคลากร น.ส.โยษิตา ชมภูกาวิน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 10/6/2562 12:19:30
16 บุคลากร นายสมพร เกตุตะคุ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสารสนเทศและการสื่อสาร - สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 10/6/2562 14:07:15
17 บุคลากร นายบุญดี คงทรัพย์สินสิริ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะบริหารธุรกิจ - สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 10/6/2562 14:59:59
18 บุคลากร นายประเสริฐ อินตุ่น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะบริหารธุรกิจ - สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 10/6/2562 15:00:32
19 บุคลากร นายนิติกรณ์ อนุวัฒนวงศ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 10/6/2562 15:06:13
20 บุคลากร นายฑรรณเกียรติ ธนันชัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 10/6/2562 15:08:01
21 บุคลากร น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 10/6/2562 16:37:17
22 บุคลากร น.ส.ชลลดา ปัญญา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 10/6/2562 21:25:10
23 ภายนอก นรินทร์ ปิ่นแก้ว
หน่วยงาน : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ลงทะเบียน : 11/6/2562 9:24:04
24 ภายนอก นายสุรัญ กันทะสอน
หน่วยงาน : สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
วันที่ลงทะเบียน : 11/6/2562 13:10:48
25 ภายนอก นางสาวชฎาพร จันทร์พร
หน่วยงาน : สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
วันที่ลงทะเบียน : 11/6/2562 13:10:53
26 บุคลากร นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 11/6/2562 16:22:25
27 บุคลากร นายอรรถพล ปราบเสร็จ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร - สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 12/6/2562 9:08:26
28 บุคลากร นายธนกฤต คำวงค์ปิน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 12/6/2562 10:54:20
จำนวนผู้ลงทะเบียน
28 / 95
วันที่อบรม-สัมมนา :
12/6/2562
ช่วงเวลา :
9:00 - 12:00
สถานที่ :
ห้องบริการสารสนเทศ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี
ติดต่อสอบถาม :
ณัฐกฤตา โกลนาค 3274
เอกสารประกอบ :
ขอเชิญ KM ระบบอาคาร.pdf