โครงการสัมมนา “บล็อกเชนในอุตสาหกรรมอาหารและภาคการเกษตร (Blockchain in Food and Agriculture)”

ข้อมูลการลงทะเบียน

ลำดับสถานะชื่อ-สกุล / หน่วยงาน 
1 ภายนอก นาย ภูดิท สุจริตกุล
หน่วยงาน : เกษตรกร
วันที่ลงทะเบียน : 29/5/2562 20:29:58
2 ภายนอก ปฤษฎางค์ อะโน
หน่วยงาน : บริษัท อะเมริซีด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่ลงทะเบียน : 29/5/2562 20:42:44
3 ภายนอก ธนัช เมฆประโยชน์
หน่วยงาน : เกษตรกร
วันที่ลงทะเบียน : 29/5/2562 20:59:07
4 ภายนอก สมพงศ์ ตันติศิริวัฒนา
หน่วยงาน : เกษตรกร
วันที่ลงทะเบียน : 29/5/2562 21:11:06
5 ภายนอก จีร?นุช? ?แสง?ปุก?
หน่วยงาน : บ.ลานนา?เกษตร?อุตสาหกรรม?
วันที่ลงทะเบียน : 29/5/2562 21:35:56
6 ภายนอก นางนพมณี โทปุญญานนท์
หน่วยงาน : ส่วนตัว
วันที่ลงทะเบียน : 29/5/2562 21:53:37
7 ภายนอก เสริมพร กึ่งพุทธพงศ์
หน่วยงาน : ส่วนตัว
วันที่ลงทะเบียน : 29/5/2562 22:26:09
8 ภายนอก ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี
หน่วยงาน : คณะเกษตร มช
วันที่ลงทะเบียน : 29/5/2562 23:51:43
9 ภายนอก เอกกมล นพสุวรรณ
หน่วยงาน : MJ 34 Smartfarm
วันที่ลงทะเบียน : 30/5/2562 0:55:09
10 ภายนอก น.ส.วิมล โชติวชิรา
หน่วยงาน : สวนประทิพย์
วันที่ลงทะเบียน : 30/5/2562 4:55:53
11 ภายนอก จุฑารัตน์ รัตนการันต์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ลงทะเบียน : 30/5/2562 8:22:35
12 ภายนอก สุพัตตรา กองสีชา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ลงทะเบียน : 30/5/2562 8:54:57
13 ภายนอก ชูเกียรติ เส็งคำภา
หน่วยงาน : เกษตรกร
วันที่ลงทะเบียน : 30/5/2562 8:59:35
14 ภายนอก เรืองศิริ เส็งคำภา
หน่วยงาน : เกษตรกร
วันที่ลงทะเบียน : 30/5/2562 9:01:15
15 ภายนอก ผศ.ดร. เสาวภา ไชยวงศ์
หน่วยงาน : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ลงทะเบียน : 30/5/2562 10:07:50
16 ภายนอก ภัทรกร มหาสรศักดิ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ลงทะเบียน : 30/5/2562 13:35:27
17 บุคลากร นายศุภกิจ พานิชกุล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 30/5/2562 15:12:52
18 ภายนอก นลินี เสนาป้่า
หน่วยงาน : ธุรกิจส่วนตัว
วันที่ลงทะเบียน : 30/5/2562 15:26:41
19 บุคลากร อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ลงทะเบียน : 31/5/2562 21:06:43
20 ภายนอก นายสัญฌา? พันธุ์?แพง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ?เชียงใหม่? วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
วันที่ลงทะเบียน : 31/5/2562 21:14:30
21 ภายนอก พิภพ มณีจำนงค์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
วันที่ลงทะเบียน : 31/5/2562 21:18:11
22 ภายนอก แสงเดือน. อินชนบท
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ลงทะเบียน : 1/6/2562 11:25:21
23 บุคลากร อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ลงทะเบียน : 1/6/2562 11:42:30
24 บุคลากร อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ลงทะเบียน : 1/6/2562 11:44:15
25 บุคลากร รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 2/6/2562 7:23:44
26 ภายนอก หัส?พล? จง?วิไล?
หน่วยงาน : โมเลกุล?พั?น?ธ?ุ?์?พ?ื?ช?
วันที่ลงทะเบียน : 3/6/2562 18:39:39
27 ภายนอก นายศักย์บดินทร์ มีอุบลมหวัฒ
หน่วยงาน : สมุนไพรหมอศักย์
วันที่ลงทะเบียน : 3/6/2562 20:44:13
28 บุคลากร นางศรีกุล นันทะชมภู
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ลงทะเบียน : 4/6/2562 15:59:48
29 บุคลากร นายวุฒิพล คล้ายทิพย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ลงทะเบียน : 4/6/2562 17:32:19
30 บุคลากร อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 4/6/2562 18:08:55
31 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ลงทะเบียน : 4/6/2562 18:23:15
32 ภายนอก นายกันต์พงษ์ วิเลิศศักดิ์
หน่วยงาน : ท่องเที่ยวชุมชนการเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 6:43:48
33 ภายนอก สุเชาวน์ หอธรรมคุณ
หน่วยงาน : วิสาหกิจชุมชนฝางเกษตรอุตสาหกรรม
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 6:49:37
34 ภายนอก ปวันรัตน์ หทัยทัศน์โชติภณ
หน่วยงาน : วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรักษ์สมุนไพร
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 6:54:26
35 บุคลากร อาจารย์กัญชลิกา คงย่อง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 7:14:51
36 ภายนอก นราพันธุ์ หลาวเพ็ชร
หน่วยงาน : ส่วนตัว
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 7:16:19
37 ภายนอก ฐิตารีย์ สายตำ
หน่วยงาน : เกษตรกรเจ้าของไร่ชาเจียวกู่หลาน
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 8:18:11
38 ภายนอก สุรธิดา ศรีโพธิ์
หน่วยงาน : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 8:18:42
39 ภายนอก นายชุมนุมพล สิทธิสอน
หน่วยงาน : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 8:23:05
40 ภายนอก ณัฐการณ์ ปิยะเวชการ
หน่วยงาน : บริษัทเอกชน
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 8:41:22
41 ภายนอก สิริณัฐ ปิยะมิ่ง
หน่วยงาน : เอกชน
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 8:44:53
42 ภายนอก สุชาย ปิยะมิ่ง
หน่วยงาน : เอกชน
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 8:46:57
43 ภายนอก ไพโรจน์ ศานต์สวรรค
หน่วยงาน : ทุ่งทองเคมีเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 8:59:49
44 ภายนอก นฤดล ดวงบาล
หน่วยงาน : บริษัท อินเนอร์จี แล็บ จำกัด
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 9:06:56
45 ภายนอก มนธิชา สุขเสาร์
หน่วยงาน : บริษัท อินเนอร์จี แล็บ จำกัด
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 9:10:55
46 บุคลากร น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 10:20:59
47 บุคลากร นายวสุ ไชยศรีหา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 10:21:51
48 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 11:07:36
49 ภายนอก ณัฐวุฒิ มะเทวิน
หน่วยงาน : ประชาชน, เกษตรกร
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 11:12:04
50 ภายนอก นางสาวพิรานันท์ สมสร้าง
หน่วยงาน : บริษัทไร่ดินไทย จำกัด
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 14:39:51
51 ภายนอก นายวิทูลย์ มีวุธ
หน่วยงาน : บริษัทไร่ดินไทย จำกัด
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 14:41:08
52 ภายนอก นายสุชาติ แซ่มั่ว
หน่วยงาน : บริษัทไร่ดินไทย จำกัด
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 14:42:22
53 บุคลากร อาจารย์ยุทธนา สุนันตา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 14:43:27
54 ภายนอก นางทับทิม มลายอริศูนย์
หน่วยงาน : เกษตรกร
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 15:42:40
55 บุคลากร อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 15:44:59
56 ภายนอก นายสุมิตร มลายอริศูนย์
หน่วยงาน : เอกชน
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 15:45:19
57 ภายนอก นางสาวปิยะนารถ วีวงษ์
หน่วยงาน : เอกชน
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 15:47:31
58 ภายนอก นางสาววิจิตตรา ปาละกุล
หน่วยงาน : สวนสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์/เจ้าของสวน เกษตรกร
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 20:09:36
59 บุคลากร อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 21:26:03
60 ภายนอก บัณฑิตย์ อินทรีย์
หน่วยงาน : เกษตรกร
วันที่ลงทะเบียน : 5/6/2562 22:29:02
61 บุคลากร อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 11:07:12
62 ภายนอก นางอัมพันธ์ สุริยัง
หน่วยงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 11:30:41
63 ภายนอก นายมานพ ซ้อนฝั้น
หน่วยงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 11:31:39
64 ภายนอก ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 14:15:51
65 บุคลากร ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 15:10:29
66 บุคลากร นางสาวสริญญา สงวนวงศ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 15:17:58
67 บุคลากร นายอังคาร โภคารัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 15:19:59
68 บุคลากร น.ส.ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 15:21:21
69 บุคลากร น.ส.ภิญญาพัชญ์ มหิงสา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 15:21:24
70 ภายนอก นงคราญ มหาวัง
หน่วยงาน : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 15:23:03
71 บุคลากร นายชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 15:23:24
72 ภายนอก นางสาววิชุดา สิงห์คำ
หน่วยงาน : มหาวิทยลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 16:13:46
73 บุคลากร น.ส.กานต์สินี อัครศรีประไพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 16:20:22
74 บุคลากร น.ส.ชุติกาญจน์ อิ่นแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 16:20:35
75 บุคลากร น.ส.ศิริพร พุ่มประดับ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 16:20:55
76 ภายนอก เดชาวัต เดชมน
หน่วยงาน : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 16:22:26
77 ภายนอก ศิรสิทธิ์ ชัยเมืองเขียว
หน่วยงาน : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 16:22:47
78 ภายนอก นา?ยบุญ?เลิศ? ชมพู?คีรี?
หน่วยงาน : ส่วนตัว?
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 21:39:22
79 ภายนอก วรินทร สมบูรณ์วรกิจ
หน่วยงาน : ธุรกิจส่วนตัว
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 22:18:18
80 ภายนอก พงศ์ภัค พิสุทธิ์วานิชกุล
หน่วยงาน : ธุรกิจส่วนตัว
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 22:19:04
81 ภายนอก ด.ช.ภูมิ สมบูรณ์วรกิจ
หน่วยงาน : นักเรียน
วันที่ลงทะเบียน : 6/6/2562 22:19:55
82 บุคลากร อาจารย์ นาวาตรีหญิง ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ลงทะเบียน : 7/6/2562 7:05:24
83 ภายนอก อ.วโรฒน์? ทองปาน
หน่วยงาน : สมาพันธ์? SME? ไทย
วันที่ลงทะเบียน : 7/6/2562 10:09:54
84 ภายนอก นางสาวปราณี โพธิ์คำ
หน่วยงาน : -
วันที่ลงทะเบียน : 7/6/2562 14:24:17
85 ภายนอก น.ส.กัญญารัตน์ โพธิ์คำ
หน่วยงาน : นักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 7/6/2562 14:25:30
86 ภายนอก ธนวัต อุดฝั้น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
วันที่ลงทะเบียน : 7/6/2562 15:37:48
87 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วันที่ลงทะเบียน : 8/6/2562 8:45:06
88 ภายนอก ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ม.แม่โจ้
วันที่ลงทะเบียน : 8/6/2562 8:58:03
89 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 9/6/2562 9:33:17
90 ภายนอก นางสาววิลาสลักษณ์ ว่องไว
หน่วยงาน : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
วันที่ลงทะเบียน : 9/6/2562 13:06:53
91 บุคลากร อาจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 9/6/2562 13:29:04
92 บุคลากร อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 9/6/2562 14:21:40
93 บุคลากร อาจารย์วินัย แสงแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 9/6/2562 14:59:05
94 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 9/6/2562 15:13:58
95 ภายนอก อุทุมพร ทุ่งอ่วน
หน่วยงาน : ธุรกิจส่วนตัว
วันที่ลงทะเบียน : 9/6/2562 16:19:42
96 ภายนอก ธรรม รักษ์ธรรมธัญ
หน่วยงาน : Tseab.com
วันที่ลงทะเบียน : 10/6/2562 8:54:59
97 ภายนอก บุษยาบัญงิ้วสุบรรณ
หน่วยงาน : Tseab.com
วันที่ลงทะเบียน : 10/6/2562 8:56:14
98 ภายนอก สถิตย์ ดอนนอก
หน่วยงาน : ส่วนตัว
วันที่ลงทะเบียน : 10/6/2562 9:02:48
99 ภายนอก ณรัชต์?หทัย? พชิร?ชัยวัฒน์?
หน่วยงาน : -
วันที่ลงทะเบียน : 10/6/2562 9:57:53
100 ภายนอก นายกฤษดา กำแพงแก้ว
หน่วยงาน : เอกชน
วันที่ลงทะเบียน : 10/6/2562 13:16:41
101 บุคลากร นายอรรถพล วัฒนสินธุ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 11/6/2562 13:08:26
102 ภายนอก ชัยวัฒน์ ยาวิชัย
หน่วยงาน : บุคคลทั่วไป
วันที่ลงทะเบียน : 11/6/2562 20:36:58
103 ภายนอก นางสาวสุปรียา อภิรมย์ยานนท์
หน่วยงาน : เกษตรกร
วันที่ลงทะเบียน : 12/6/2562 9:34:05
104 ภายนอก น.ส สุวรรณี อภิรมย์ยานนท์
หน่วยงาน : เกษตรกร
วันที่ลงทะเบียน : 12/6/2562 9:41:02
105 ภายนอก ทพญ.ธัญญรัตน์ สนั่นพานิช
หน่วยงาน : Voice of Manora
วันที่ลงทะเบียน : 12/6/2562 9:41:07
106 บุคลากร อาจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 12/6/2562 10:49:51
107 บุคลากร อาจารย์อลงกต กองมณี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 13/6/2562 0:03:23
108 ภายนอก อธิวัตณ์ ทราบคำ
หน่วยงาน : ผู้สนใจ
วันที่ลงทะเบียน : 13/6/2562 0:05:10
109 ภายนอก ลูกคิด วินิจฉัยกุล
หน่วยงาน : ผู้สนใจ
วันที่ลงทะเบียน : 13/6/2562 0:05:46
110 ภายนอก นางวรกช อุดมวันสุขทวี
หน่วยงาน : ธุรกิจส่วนตัว
วันที่ลงทะเบียน : 13/6/2562 0:09:16
111 ภายนอก ศิวกร สิทธิรินทร์
หน่วยงาน : Lapasystem
วันที่ลงทะเบียน : 13/6/2562 11:21:45
112 ภายนอก นุติภูมิ สิทธิแก้ว
หน่วยงาน : ผู้สนใจ
วันที่ลงทะเบียน : 13/6/2562 11:24:29
113 ภายนอก ชัยยศ สันติวงษ์
หน่วยงาน : อิสระ
วันที่ลงทะเบียน : 13/6/2562 20:51:09
114 ภายนอก พิยุทธ น้อยทู
หน่วยงาน : สหกรณ์กาแฟดอย จำกัด
วันที่ลงทะเบียน : 14/6/2562 9:19:20
115 ภายนอก อนุสรา อนุวงค์
หน่วยงาน : ธปท.
วันที่ลงทะเบียน : 14/6/2562 10:17:35
116 ภายนอก ณัฏฐภัทร์ กิ่งเนตร
หน่วยงาน : ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ลงทะเบียน : 14/6/2562 11:00:07
117 ภายนอก Viriya. Asakit
หน่วยงาน : เกษตรกร
วันที่ลงทะเบียน : 14/6/2562 12:00:32
118 ภายนอก สุนทร วรธนรักษ์
หน่วยงาน : นักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 14/6/2562 12:46:20
119 บุคลากร อาจารย์ ภรต รัตนปิณฑะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 14/6/2562 12:48:31
120 ภายนอก พันธการ เลิศศักดิ์พณิชย์
หน่วยงาน : นักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 14/6/2562 13:28:46
121 ภายนอก ปรัชญา ขุนศรี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ลงทะเบียน : 14/6/2562 13:56:47
122 บุคลากร อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ลงทะเบียน : 14/6/2562 17:11:55
123 ภายนอก วิบูลย์ ช่างเรือ
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ลงทะเบียน : 17/6/2562 10:33:34
124 ภายนอก ดามร บัณฑุรัตน์
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ลงทะเบียน : 17/6/2562 13:41:46
125 ภายนอก นายวิสุทธิ์ เพริดพริ้ง
หน่วยงาน : ไร่บุญก้อนออแกนิก
วันที่ลงทะเบียน : 17/6/2562 21:54:32
126 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ลงทะเบียน : 18/6/2562 12:22:51
127 ภายนอก พระสมนึก ทับโพธิ์
หน่วยงาน : นศ ปริญญาเอก สหวิทยาการเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 18/6/2562 16:10:34
128 ภายนอก ทุ่งไท แสงภักดี
หน่วยงาน : เกษตรกร
วันที่ลงทะเบียน : 19/6/2562 9:35:53
129 บุคลากร อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ลงทะเบียน : 19/6/2562 10:32:25
130 ภายนอก ปิยฉัตร ศรีสัตบุตร
หน่วยงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วันที่ลงทะเบียน : 19/6/2562 11:00:25
131 บุคลากร นางจันทร์ธิมา เตโช
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ - สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 19/6/2562 11:16:56
132 ภายนอก น.ส ณัฐพัทธ์ คำภิคำ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วันที่ลงทะเบียน : 19/6/2562 11:24:37
133 ภายนอก สิทธิพร บุรณนัฏ
หน่วยงาน : สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด
วันที่ลงทะเบียน : 19/6/2562 16:19:36
134 บุคลากร รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 20/6/2562 16:48:26
135 ภายนอก ชูเกียรติ เส็งคำภา
หน่วยงาน : ปชช.ทั่วไป
วันที่ลงทะเบียน : 20/6/2562 20:31:53
136 ภายนอก เรืองศิริ เส็งคำภา
หน่วยงาน : ปชช.ทั่วไป
วันที่ลงทะเบียน : 20/6/2562 20:32:38
137 ภายนอก นราเศรษฐ์ วีระประเสริฐ
หน่วยงาน : ทั่วไป
วันที่ลงทะเบียน : 21/6/2562 7:22:52
138 ภายนอก ธนานนท์ เงินถาวร
หน่วยงาน : FOLKRICE
วันที่ลงทะเบียน : 21/6/2562 9:53:19
จำนวนผู้ลงทะเบียน
138 / 150
วันที่อบรม-สัมมนา :
21/6/2562
ช่วงเวลา :
8:30 - 16:30
สถานที่ :
ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ติดต่อสอบถาม :
นาย ถิรวัฒน์ ต๊ะตา 0869232882