โครงการอบรม“Modernize Working with Office 365”

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Office 365 วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. การใช้งาน Office365 สำหรับการทำงาน “Modernize Working with Office 365”

ข้อมูลการลงทะเบียน

ลำดับสถานะชื่อ-สกุล / หน่วยงาน 
1 บุคลากร นายอาทิตย์ แก้วถาวร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 14:19:59
2 บุคลากร น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 14:22:30
3 บุคลากร น.ส.พัชรี ยางยืน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 14:26:38
4 ภายนอก รัตนาภรณ์ ดวงคำ
หน่วยงาน : ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 14:35:09
5 บุคลากร นางเนตรนภา ธะนันต์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 14:48:28
6 บุคลากร นายปริญญา ธะนันต์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 14:48:42
7 บุคลากร นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 14:50:20
8 บุคลากร นายไกรธี มณีฝั้น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:02:33
9 บุคลากร นายประทีป สุขสมัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:08:20
10 บุคลากร น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:08:49
11 บุคลากร นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:09:05
12 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:11:44
13 บุคลากร อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:15:28
14 บุคลากร นายบรรพต โตสิตารัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:18:28
15 บุคลากร นางอภิญญา โตสิตารัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:18:39
16 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:21:32
17 บุคลากร น.ส.สุภาพรรณ อนุตรกุล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 15:22:18
18 บุคลากร นายณัฐภัทร ดาวสุข
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 16:08:01
19 บุคลากร นางศศิธร ปัญญา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 16:19:10
20 บุคลากร นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 17:44:21
21 บุคลากร น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 18:35:24
22 บุคลากร น.ส.รฎาพร ละออง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 18:36:43
23 บุคลากร อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ลงทะเบียน : 13/5/2562 18:39:54
24 ภายนอก น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - สำนักงานเลขานุการ
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 8:57:18
25 บุคลากร นายสุรเดช ไชยมงคล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 9:24:36
26 บุคลากร น.ส.กรกช เจริญทรัพย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 9:35:52
27 บุคลากร น.ส.บายศรี สุขจิตต์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 9:36:13
28 บุคลากร อาจารย์วาสนา สุขกุล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 10:52:26
29 บุคลากร น.ส.กรวิกา บุญมาวรรณ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 10:54:19
30 บุคลากร น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 10:54:50
31 บุคลากร น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 13:30:49
32 บุคลากร น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 13:31:34
33 บุคลากร นายธีระชัย ศรีทอง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 13:40:31
34 บุคลากร อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 14:56:29
35 บุคลากร อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 16:06:29
36 บุคลากร อาจารย์ภาคศิริ ทองเสน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะศิลปศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 14/5/2562 16:35:24
37 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 8:11:01
38 บุคลากร นายสกล บุญธรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 10:23:32
39 บุคลากร น.ส.โยษิตา ชมภูกาวิน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 10:24:29
40 บุคลากร นายนริศ เจริญ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 10:38:22
41 บุคลากร ว่าที่ รต.ญ.ณิชากร ธิการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 10:39:28
42 บุคลากร นางอรทัย เป็งนวล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 11:11:15
43 บุคลากร น.ส.อัมพวรรณ กันทะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 11:11:51
44 บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 11:59:26
45 บุคลากร นางวริศรา สุวรรณ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 15:22:40
46 บุคลากร รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 16:19:08
47 บุคลากร อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ลงทะเบียน : 15/5/2562 20:58:48
48 บุคลากร นายมนตรี ทวีนพรัตน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักหอสมุด - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 16/5/2562 8:48:57
49 บุคลากร น.ส.กัญญภัทร เขื่อนคำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักหอสมุด - กองบริหารงานสำนักหอสมุด - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 16/5/2562 8:50:04
50 บุคลากร น.ส.โสฬส จันพะโยม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักหอสมุด - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่ลงทะเบียน : 16/5/2562 8:51:13
จำนวนผู้ลงทะเบียน
50 / 50
วันที่อบรม-สัมมนา :
23/5/2562
ช่วงเวลา :
9:00 - 12:00
สถานที่ :
อาคาร 70 ปี ชั้น 1 ห้อง C
ติดต่อสอบถาม :
คุณศุภวรรณ สัจจากุล :: เบอร์ภายใน 3277