ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
อาจารย์


1/9/2566
13:30
ถึง 16:30
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กองเทคโนโลยีดิจิทัล -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์

2/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/9/2566
13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา ๙/๒๕๖๖
สถานที่ : ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น ๑ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ

7/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
9/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/9/2566
9:00
ถึง 12:00
ประชุมกรรมการและอนุกรรมการงานดำเนินการ “ฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้” 1 / 2566
สถานที่ : ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้นที่ 2 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข)
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์

11:00
ถึง 12:00
คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ๑๐/๒๕๖๖
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

13:00
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา 8/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางอรณุตรา จ่ากุญชร

13/9/2566
9:30
ถึง 12:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๑๖/๒๕๖๖
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) 16/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ศรินรา ภีระคำ

14/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
15/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
16/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/9/2566
13:30
ถึง 16:00
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 4/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวุฒากาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Teams
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย

20/9/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “ฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้” 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม

21/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/9/2566
13:30
ถึง 16:30

23/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/9/2566
13:30
ถึง 16:00
คณะทำงานด้ายบริหารการจัดการอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ 1/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายเกรียงศักดิ์ วันกูล

26/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/9/2566
9:00
ถึง 12:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๑๗/๒๕๖๖
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) 17/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ศรินรา ภีระคำ

28/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
30/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้