ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
อาจารย์


1/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/2/2567
13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 4/2567
สถานที่ : ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 2 (EC 301/1) ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : ดร.เดือนแรม บ่อเงิน

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา ๒/๒๕๖๗
สถานที่ : ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น ๑ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ

8/2/2567
13:30
ถึง 16:00
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2565-2566 (ครั้งที่ 46) ครั้งที่ 2/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม

9/2/2567
12:00
ถึง 14:00
คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 2/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

12:00
ถึง 14:00
ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 3/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา

10/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/2/2567
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจร และการสื่อสาร 1-2567
สถานที่ : ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้นที่ 2 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข)
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ศิรินภา เทียบแก้ว

13:00
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา 2/2567
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางอรณุตรา จ่ากุญชร

14/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
15/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
16/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
28/2/2567
9:00
ถึง 12:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 3/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ 4/2567
สถานที่ : การประชุมออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.นฤมล แก้วป้อม

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) 3/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ศรินรา ภีระคำ

29/2/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้