นายบรรพต โตสิตารัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


1/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/6/2563
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ 3/2563
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายวรภาส ปูระณะพงษ์

6/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
9/6/2563
9:00
ถึง 6:00
ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล 7/2563
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิทัล
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์

10/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
14/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
15/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
16/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/6/2563
10:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑/๒๕๖๓
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค

18/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
21/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
28/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/6/2563
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
30/6/2563
13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ๑/๒๕๖๓
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายบรรพต โตสิตารัตน์