โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

กองเทคโนโลยีดิจิทัล ขอเชิญ บุคลากร ในกลุ่มงานคลัง งานด้านการประกันคุณภาพ งานบริหารทั่วไป งานด้านอาคารสถานที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องบริการสารสนเทศ C ชั้น 1 อาคารแม่โจ้ 70 ปี

ข้อมูลการลงทะเบียน

ลำดับสถานะชื่อ-สกุล / หน่วยงาน 
1 บุคลากร น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองแผนงาน - งานวิจัยสถาบัน
วันที่ลงทะเบียน : 14/8/2562 14:19:47
2 บุคลากร นางมยุรา ชูทอง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองแผนงาน - งานวิจัยสถาบัน
วันที่ลงทะเบียน : 14/8/2562 14:20:49
3 บุคลากร นางจิราพร สุนันทานนท์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองแผนงาน - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 14/8/2562 14:21:00
4 บุคลากร น.ส.วัชราภรณ์ พิลา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองแผนงาน - งานวิจัยสถาบัน
วันที่ลงทะเบียน : 14/8/2562 14:21:26
5 บุคลากร นางจิราพร ดุษฎี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยพลังงานทดแทน - สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 14/8/2562 14:39:10
6 บุคลากร น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองวิเทศสัมพันธ์ - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 14/8/2562 16:32:43
7 บุคลากร นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะพัฒนาการท่องเที่ยว - สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว - งานบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ลงทะเบียน : 14/8/2562 16:52:34
8 บุคลากร นางกนิษฐา สนเผือก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะพัฒนาการท่องเที่ยว - สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
วันที่ลงทะเบียน : 14/8/2562 16:54:54
9 บุคลากร นางนวนจันทร์ ทองมา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะพัฒนาการท่องเที่ยว - สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 14/8/2562 16:55:30
10 บุคลากร น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 9:31:35
11 บุคลากร น.ส.ปวริศา ศรีสง่า
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร - งานบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 9:39:57
12 บุคลากร น.ส.เบญจมาศ ปานดี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 9:50:55
13 บุคลากร นางวิไลพร ไชยคำร้อง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 10:38:43
14 บุคลากร นายสุรศักดิ์ กำมะหยี่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 10:38:58
15 บุคลากร น.ส.เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 10:39:55
16 บุคลากร น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 10:41:15
17 บุคลากร น.ส.สุพัตรา งามตา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 10:41:45
18 บุคลากร น.ส.ชนัดดา ธีรวราบุตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 11:04:18
19 บุคลากร นางอังคณา พิมาสน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 11:24:36
20 บุคลากร นางจิรนันท์ วรรณวิชิต
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 11:25:06
21 บุคลากร น.ส.จิราภรณ์ ทรายคำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 11:25:30
22 บุคลากร นางเล็ก ยังศักดิ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 11:26:38
23 บุคลากร นางสุมาลี ปานสีสด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 11:27:05
24 บุคลากร นางจันทร์เพ็ญ สะถา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 11:27:33
25 บุคลากร นายจีระศักดิ์ วงษาปัน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเศรษฐศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 11:27:33
26 บุคลากร นางเครือวัลย์ บุญธรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานหอพัก
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 12:07:22
27 บุคลากร น.ส.ทวีพร อดเหนียว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเศรษฐศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 13:16:16
28 บุคลากร นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 13:20:20
29 บุคลากร น.ส.ธิดารักษ์ รัตนมณี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 14:16:13
30 บุคลากร นางจิราพรรณ จิตร์ทะวงศ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี - สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 14:28:41
31 บุคลากร นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 14:37:53
32 บุคลากร น.ส.กาญจนา ชิดทอง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเศรษฐศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ - งานบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 15:02:56
33 บุคลากร นางพิชญดา เมธาภิวัฒน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 15:14:39
34 บุคลากร น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ - สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 15:17:28
35 ภายนอก นางสาวหนึ่งฤทัย พังแสงสุ
หน่วยงาน : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 15/8/2562 15:24:07
36 บุคลากร นางสุวิมล ศิริผล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 16/8/2562 9:09:49
37 บุคลากร น.ส.ศิรินภา พานทอง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 16/8/2562 9:10:23
38 บุคลากร นายณัฐภัทร ดาวสุข
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 16/8/2562 13:20:21
39 บุคลากร นายวรภาส ปูระณะพงษ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกลาง - งานสภาพนักงาน
วันที่ลงทะเบียน : 16/8/2562 15:35:34
40 บุคลากร นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกลาง - งานสภาพนักงาน
วันที่ลงทะเบียน : 16/8/2562 15:36:03
41 บุคลากร นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 16/8/2562 16:32:43
42 บุคลากร นางสาลินี ไพรัช
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 16/8/2562 16:33:37
43 บุคลากร น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี - สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 19/8/2562 9:38:10
44 บุคลากร น.ส.ศิริพร ดวงดี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะพัฒนาการท่องเที่ยว - สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว - งานคลังและพัสดุ
วันที่ลงทะเบียน : 19/8/2562 9:43:09
45 บุคลากร นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยพลังงานทดแทน - สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ลงทะเบียน : 19/8/2562 9:51:37
46 บุคลากร น.ส.อัญชลี สายเขียว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยพลังงานทดแทน - สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ลงทะเบียน : 19/8/2562 9:52:14
47 บุคลากร น.ส.นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยพลังงานทดแทน - สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 19/8/2562 9:52:53
48 บุคลากร น.ส.อรทัย ปรีชา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี - สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี - งานคลังและพัสดุ
วันที่ลงทะเบียน : 19/8/2562 9:55:15
49 บุคลากร นางดาริน ชมภูพันธ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี - สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 19/8/2562 11:54:33
50 บุคลากร น.ส.ผริตา วงศ์ไชยลึก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ลงทะเบียน : 19/8/2562 14:55:47
51 บุคลากร น.ส.เกศรา เทียมทอง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ลงทะเบียน : 19/8/2562 15:00:14
52 บุคลากร นางสาวนงคราญ มหาวัง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ลงทะเบียน : 19/8/2562 15:02:00
53 บุคลากร นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ลงทะเบียน : 20/8/2562 1:24:33
54 บุคลากร นางกาญจนา จุ่มแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 20/8/2562 9:33:58
55 บุคลากร นายพงศกร ศิริ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ลงทะเบียน : 20/8/2562 10:05:29
56 บุคลากร นายธวัชชัย มานิตย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - งานบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ลงทะเบียน : 20/8/2562 10:16:25
57 บุคลากร นางนารีรัตน์ ดีอินทร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
วันที่ลงทะเบียน : 20/8/2562 10:41:04
58 บุคลากร น.ส.สุภาพร แก้วถาวร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิทยาศาสตร์ - สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - งานคลังและพัสดุ
วันที่ลงทะเบียน : 20/8/2562 13:11:35
59 บุคลากร นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 22/8/2562 9:20:45
60 บุคลากร นายณัฐวุฒิ เครือฟู
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - งานบริหารและธุรการ
วันที่ลงทะเบียน : 22/8/2562 9:33:52
61 บุคลากร น.ส.เบญจพร ปานดี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกลาง - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 22/8/2562 13:26:26
62 บุคลากร น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกลาง - งานอำนวยการ
วันที่ลงทะเบียน : 22/8/2562 13:27:08
63 บุคลากร น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร - สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
วันที่ลงทะเบียน : 22/8/2562 13:35:22
64 บุคลากร น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
วันที่ลงทะเบียน : 23/8/2562 15:36:49
65 บุคลากร น.ส.อทิตยา คำภิระ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
วันที่ลงทะเบียน : 29/8/2562 9:43:46
66 บุคลากร น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล - งานวิจัยและพัฒนา
วันที่ลงทะเบียน : 2/9/2562 9:20:45
67 ภายนอก ยุทธภูมิ. จันทร์แก้ว
หน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
วันที่ลงทะเบียน : 2/9/2562 16:30:55
จำนวนผู้ลงทะเบียน
67 / 80
วันที่อบรม-สัมมนา :
3/9/2562
ช่วงเวลา :
9:00 - 12:00
สถานที่ :
ห้องบริการสารสนเทศ C อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี
ติดต่อสอบถาม :
ณัฐกฤตา โกลนาค 3274
เอกสารประกอบ :
KM-ระบบสารสนเทศ 03092562.pdf